Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 8. Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

8. Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

– Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước * như là Đấng dựng nên thế giới này vì Tình yêu, và Người trung tín với loài người, cả sau khi họ sa ngã phạm tội xa cách Người. [54-64, 70-72]

– Thiên Chúa tự mặc khải trong lịch sử: Người đã ký giao ước với ông Nôê để cứu độ mọi loài sinh vật. Rồi kêu gọi ông Abraham để ông trở nên Cha của nhiều dân tộc (Kn 17,5) và Người qua ông mà chúc phúc cho muôn dân trên trái đất (Kn 12,3). Dân Israel, phát xuất từ Abraham trở nên sở hữu riêng của Người. Với ông Môsê Người tỏ cho ông Tên của Người. Tên rất huyền bí được ghi chép thường là dưới hình thức Yahvê, nghĩa là, “Ta là đấng hiện hữu” (Xh 3,14). Người giải thoát Israel khỏi nô lệ Ai Cập, ký với dân giao ước ở núi Sinai và ban cho dân Luật của Người qua ông Môsê. Thiên Chúa không ngừng sai đến với dân các tiên tri để kêu gọi họ ăn năn trở lại và đổi mới giao ước. Các tiên tri loan báo rằng Thiên Chúa sẽ ký kết một giao ước mới và vĩnh viễn để đem lại một sự đổi mới triệt để và sự cứu độ dứt khoát. Giao ước này sẽ ban cho cả nhân loại.

  • “Chúng ta không thể nói thấu đáo về Thiên Chúa, nhưng khốn cho ai giữ im lặng về Người.” – Thánh Augustinô (354-430, tiến sĩ Hội Thánh, văn sĩ và thần học gia thời Hội Thánh đầu tiên)
  • * Cựu ước là phần đầu của Kinh Thánh và là Sách Thánh của Do Thái. Cựu ước của Hội thánh Công giáo gồm 46 sách: các sách lịch sử, các sách tiên tri và văn chương khôn ngoan cùng với các Thánh vịnh.

8. How does God reveal himself in the Old Testament?

– God shows himself in the OLD TESTAMENT *  as God, who created the world out of love and remains faithful to men even when they have fallen away from him into sin. [54-64, 70-72].

– God makes it possible to experience him in history: With Noah he establishes a covenant to save all living things. He calls Abraham so as to make him “the father of a multitude of nations” (Gen 17:5b) and to bless “all the families of the earth” in him (Gen 12:3b). The people Israel, sprung from Abraham, becomes his special possession. To Moses he introduces himself by name. His mysterious name הוהי →YHWH, usually transcribed Yahweh, means “I AM WHO  I AM” (Ex 3:14). He frees Israel from slavery in Egypt, establishes a covenant with them on Sinai, and through Moses gives them the Law. Again and again, God sends prophets to his people to call them to conversion and to the renewal of the covenant. The prophets proclaim that God will establish a new and everlasting covenant, which will bring about a radical renewal and definitive redemption. This covenant will be open to all human beings.

  • “We cannot talk about God, but woe to the one who remains silent about him.” – ST. AUGUSTINE (354-430, Doctor of the Church, the most important writer and theologian of the early Church)
  • * OLD TESTAMENT : the first part of the complete Bible and the Sacred Scripture of the Jews. The Old Testament of the Catholic Church includes forty-six books: historical writings, prophetical writings, and wisdom literature, with the Psalms.

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *