Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 3. Tại sao chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa ?

3. Tại sao chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa ?

Vì Thiên Chúa đã đặt trong lòng ta ước mong tìm Người và gặp được Người. Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa đã dựng nên chúng con cho Thiên Chúa, và lòng chúng con không nghỉ yên cho tới khi được nghỉ yên trong Thiên Chúa.” Sự ước mong tìm Thiên Chúa đó ta gọi là tôn giáo *. [27-30]

  • Con người đi tìm Thiên Chúa là chuyện tự nhiên. Mọi khát vọng sự thật và hạnh phúc rốt cuộc chỉ là đi tìm đến Đấng chứa đựng nó một cách tuyệt đối, đến thỏa mãn nó một cách tuyệt đối, và Đấng có trách nhiệm về nó một cách tuyệt đối. Một người chỉ hoàn toàn là chính mình khi họ đã tìm được Thiên Chúa. “Ai tìm sự thật là tìm Thiên Chúa, dù họ có ý thức hay không” – Thánh Edith Stein.
  • Tôn giáo:  Nói đến “tôn giáo” ta thường hiểu rằng đó là chuyện quan hệ với thần linh. Một người có tôn giáo nhận biết rằng trong sức mạnh đã tạo dựng họ và tạo dựng thế giới có một cái gì là thần linh, một sức mạnh mà họ phải lệ thuộc vào và họ phải hướng tới. Trong lối sống của họ, họ sẽ tìm cách làm đẹp lòng thần linh và tỏ lòng tôn kính thần linh.

3. Why do we seek God?

God has placed in our hearts a longing to seek and find him. St. Augustine says, “You have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you.” We call this longing for God RELIGION *. [27-30]

  • It is natural for man to seek God. All of our striving for truth and happiness is ultimately a search for the one who supports us absolutely, satisfies us absolutely, and employs us absolutely in his service. A person is not completely himself until he has found God. “Anyone who seeks truth seeks God, whether or not he realizes it” – (St. Edith Stein).
  • RELIGION: We can understand religion generally to mean a relationship to what is divine. A religious person acknowledges something divine as the power that created him and the world, on which he is dependent and to which he is ordered. He wants to please and honor the Divinity by his way of life.

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *