Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 7. Thiên Chúa có phải tỏ mình ra để ta có thể biết Người là ai không ?

7. Thiên Chúa có phải tỏ mình ra để ta có thể biết Người là ai không ?

–   Trí  khôn ta có  thể biết Thiên Chúa hiện  hữu, nhưng không thể biết thực sự Thiên Chúa là ai. Tuy nhiên Thiên Chúa thật sự muốn cho ta nhận biết Người, nên Người đã tự tỏ mình ra cho ta. [50-53, 68-69]

–  Thiên Chúa không  bị buộc phải tự mặc khải cho  ta. Người mặc khải chỉ vì yêu thương. Cũng như trong tình yêu loài người, ta chỉ có thể biết được sự gì của người mình yêu khi họ mở lòng ra cho ta. Đối với Thiên Chúa ta cũng chỉ đạt tới chỗ hiểu biết một chút gì đó về các tư tưởng sâu kín nhất của Người, bởi vì người là Đấng vĩnh cửu và cao siêu, Người đã chỉ vì yêu mà đã tỏ lộ cho ta…Từ khi tạo dựng, qua các tổ phụ và tiên tri cho đến mặc khải * sau cùng qua Con của Người là Đức Giêsu  Kitô, Thiên Chúa đã không ngừng nói với loài người. Thiên Chúa đã mở lòng cho ta và cho phép ta chiêm ngắm bản tính sâu sắc nhất của Người, nhờ Đức Giêsu Kitô.

  • * Mặc khải là việc Thiên Chúa biểu lộ bằng cách tự cởi mở, tự bày tỏ và nói cho thế giới biết về sáng kiến riêng của Người.

7. Why did God have to show himself in order for us to be able to know what he is like?

– Man can know by reason that God exists, but not what God is really like. Yet because God would very much like to be known, he has revealed himself. [50-53, 68-69].

– God did not have to reveal himself to us. But he did it—out of love. Just as in human love one can know something about the beloved person only if he opens his heart to us, so too we know something about God’s inmost thoughts only because the eternal and mysterious God has opened himself to us out of love.  From creation on,  through the  patriarchs  and  the  prophets  down to  the  definitive REVELATION *  in his Son Jesus Christ, God has spoken again and again to mankind. In him he has poured out his heart to us and made his inmost being visible for us.

  • * REVELATION: Revelation means that God opens himself, shows himself, and speaks to the world voluntarily.

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *