Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 4. Ta có thể biết được Thiên Chúa hiện hữu nhờ lý trí không ?

4. Ta có thể biết được Thiên Chúa hiện hữu nhờ lý trí không ?

– Có, nhờ lý trí, ta có thể nhận biết Thiên Chúa cách chắc chắn. (vd. Con cái bởi cha mẹ, cha mẹ bởi ông bà… ông bà đầu tiên phải có Ai sinh ra, làm ra ?). [31-36, 44-47]

– Thế giới không thể nào tự mình mà có một nguồn gốc hay mục đích. Trong tất cả mọi hiện hữu, vẫn còn những gì mà người ta không thấy được. Trật tự, sự tốt đẹp và sự phát triển của thế giới hướng cái nhìn đến một cái gì đó vượt quá chúng ta. Chúng hướng ta tới Thiên Chúa. Mọi con người đều mở ra cho sự thật, sự tốt, sự đẹp. Họ nghe tiếng lương tâm trong lòng, tiếng này thúc đẩy họ đến sự lành và ngăn ngừa họ khỏi sự dữ. Ai có khôn ngoan để theo dấu vết đó là tìm được Thiên Chúa.

  • Thiên Chúa tạo dựng con người để họ tìm cách hết mình dò dẫm sao cho có thể tìm thấy Người; tuy rằng Thiên Chúa không xa mỗi người chúng ta. Vì chính ở nơi Thiên Chúa mà ta sống, cử động và hiện hữu. (Cv 17, 27- 28)
  • “Sức mạnh chính của con người là lý trí. Mục đích tối cao của lý trí là nhận biết Thiên Chúa.” – Thánh Albertô Cả (1200-1280, dòng Đôminicô, giảng dạy nhiều môn, tiến sĩ Hội thánh và nhà thần học lớn)

4. Can we know the existence of God by our reason?

– Yes. Human reason can know God with certainty. [31-36, 44-47]

– The world cannot have its origin and its destination within itself. In everything that exists, there is more than we see. The order, the beauty, and the development of the world point beyond themselves toward God. Every man is receptive to what is true, good, and beautiful. He hears within himself the voice of conscience, which urges him to what is good and warns him against what is evil. Anyone who follows this path reasonably finds God.

  • They [men] should seek God, in the hope that they might feel after him and find him. Yet he is not far from each one of us, for “In him we live and move and have our being.” (Acts 17:27-28a).
  • “The noblest power of man is reason. The highest goal of reason is the knowledge of God.” – ST. ALBERT THE GREAT (ca. 1200-1280, Dominican priest, scientist, and scholar, Doctor of the Church, and one of the greatest theologians of the Church).

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *