Cha Tân Đặc Trách HĐGP Sài Gòn ra mắt tại nhà bác ái Vĩnh Lộc

thamVL

 

Thánh lễ chiều Chúa Nhật XVIII lúc 16g30 tại nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc, BPV.HĐ.GP Sài Gòn, giới thiệu; Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP. Tân Đặc Trách HĐGP với cộng đoàn.

Anh phó BPV.HĐ.GP đọc văn thư bổ nhiệm Cha Tân Đặc Trách với cộng đoàn, sau đó Anh Trưởng BPV.HĐ.GP đại diện cộng đoàn chúc mừng và tăng hoa lên Cha Tân Đặc Trách.

Cha tân Đặc Trách chủ sự dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc, sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Chủ sự mời cộng đoàn hướng về linh đài thánh Martinô cầu nguyện xin Thánh nhân bầu cử cùng Thiên Chúa ban cho anh chị em biết noi gương ngài sống nhân đức bác ái biết quan tâm đến anh chị em nghèo khó bệnh tật.

Anh phó BPV.HĐ.GP giới thiệu lên cha và cộng đoàn Tân BPV.HĐ nhà bác ái Đa Minh Vình Lộc và Tân Ban chấp hành ca đoàn.

Cha Đặc trách đã nhắn nhủ cộng đoàn, ca đoàn; cách riêng BPV.HĐ và đoàn viên Huynh đoàn hãy noi gương Cha Thánh biết quên mình để dấn thân phục vụ cho cộng đoàn.