Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2010, 2013, 2019, 2022)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,25-37)

 

Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?”  Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?”  Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.”  Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?”  Đức Giê-su đáp : “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.  Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi.  Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi.  Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương.  Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.  Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.”  Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?”  Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Năm 2022:

Năm 2019

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2013
Lm Giuse Nguyễn Trọng Chính

Lm Phanxicô X Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Maurice Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2010

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM