Sơ đồ giúp tìm hiểu về Chúa Thánh Thần

1. Chúa Thánh Thần  – Mầu nhiệm Vượt qua

2. Thời kỳ của Chúa Thánh Thần 

 

3. Vai trò của Chúa Thánh Thần

4. Thánh Linh và phụng vụ

5. Epiclesis – Xin Chúa Cha Ban Thánh thần xuống trên lễ vật.

 

6. Chúa Thánh Thần & Kinh nguyện Thánh Thể