TH online 13 : Những hình ảnh tiên trưng về BT Rửa Tội

Bí tích chuyên biệt

Bài 13: Những hình ảnh trong Cựu Ước tiên trưng về bí tích Thánh Tẩy

Trong Phụng vụ đêm vọng Phục sinh, khi thánh hóa nước, Hội thánh đã long trọng nhắc lại các biến cố lớn trong lịch sử cứu độ tiên báo về bí tích Thánh Tẩy: “… Chúa đã bao lần dùng nước do Chúa tạo thành để bày tỏ hiệu năng của phép Thánh Tẩy”. Từ khi tạo thành trời đất, nước là một thụ tạo tầm thường nhưng kỳ diệu, được coi là nguồn mạch sự sống và là nguồn ơn nhưng không của Thiên Chúa. Kinh thánh cho thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nước, để nước phát sinh sự sống.

Hội thánh nhận thấy sự kiện con tàu của ông Nôê tiên báo về ơn cứu độ nhờ bí tích Thánh Tẩy. Đặc biệt cuộc Vượt qua Biển Đỏ, sự kiện dân Israel thực sự được giải thoát khỏi kiếp nô lệ ở Aicập, loan báo ơn giải thoát do bí tích Thánh Tẩy mang lại.

Cuối cùng, bí tích Thánh Tẩy được tiên báo trong việc dân Israel vượt qua sông Giođan, vào nhận phần đất Thiên Chúa đã hứa cho dòng dõi Abraham (đất Canaan). (trích Từ Cạnh Sườn bị đâm thâu tr 152)