TH online 29: Các thư chung

 Thần học online:

1. Giới thiệu chung về các thư chung

Các thư này viết chung cho các tín hữu gốc Dothái sống rải rác tại các miền phụ cận Paléttina thời ấy, như Aicập và Xyria.

2. Thư của thánh Giacôbê

– Thư này khuyên nhủ các tín hữu về đời sống luân lý.

– Đề cao người nghèo và cảnh cáo người giàu (1,9-11; 1,27-2,9; 4,19-5,6)

– Nhấn mạnh đến việc làm trong đời sống đức tin (1,22-27; 2,10-26).

3. Thư I và II của thánh Phêrô

– Thư I: Người Kitô hữu được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Đức Kitô, được tái sinh nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống, đợi chờ ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện.

– Thư II: Người Kitô hữu được thông phần bản tính Thiên Chúa (1,4), được biết Đức Kitô (1,2.3.5.6.8; 2,20; 3,1) và được vào vương quốc của Người (1,11). Ơn linh hứng của Thánh Kinh được xác định (1,20-21).

4. Thư I, II và III của thánh Gioan

– Thư I: Nền tảng đức tin của người tín hữu là: Đức Giêsu đã đến thế gian (4,2.9; 5,6.20) và sứ mạng cứu độ của Người (1,7; 2,2.22; 3,5.8.16; 4,10.14; 5,6).

– Thư II: Tác giả khuyên nhủ giáo đoàn phải đề phòng các kẻ mê hoặc không tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng đã đến và trở nên người phàm

– Thư III: Thư không mang tính cách đạo lí (trừ 11b), nhưng chú trọng cách sống và ứng xử của các tín hữu.

5. Thư của thánh Giuđa

Thư này dặn dò anh em tín hữu đừng nghe theo một số người xấu đã len lỏi vào các cộng đoàn, gieo rắc một lối sống và những tư tưởng đức tin lệch lạc. Tác giả gợi lại lời giáo huấn của các tông đồ (18), khuyên nhủ các tín hữu xây dựng đời sống mình trên nền tảng đức tin và đức mến (20-23).

0SR9FuL1geo