Thơ: BA THƯƠNG

Từng sợi gai nhọn đan vào nhau

Kết lên vương miện chụp lên đầu

Tấm choàng áo đỏ thay vương phục

Bọn lính reo hò Chúc tụng Vua

Vương trượng chỉ là một cành lau

Ngoại bang phỉ nhổ đứng chê bai

Giêsu vang danh đấng quyền phép

Im lặng để lời giễu qua tai

Nhớ thuở vào thành trên lưng lừa

Đám dân nô nức Chúc tụng Vua

Giờ đây bó tay đứng chịu nhục

Chua xót làm sao cho tình đời

Môn đệ của Thầy giờ ở đâu?

Đám dân của Chúa giờ ở đâu ?

Giêsu nghe cay cay trong mắt

Chén đắng ai cùng uống với Thầy

Ba thương Con Chúa đội mạo gai

Chịu cảnh ô nhục trước ngoại bang

Cho con những khi gặp oan nghiệt

Bằng lòng chấp nhận lời trái tai

              Giuse Hà