Các phép lành trên sự vật

I.  Nghi thức làm phép nước

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1. Truyền thống làm phép và sử dụng nước thánh đã có từ rất lâu trong đời sống Giáo Hội. Nước được làm phép nhắc cho chúng ta chính Chúa Giểsu : Ngài là nước, hằng sống được ban cho nhân loại, Ngài thiết lập bí tích Thánh tẩy trong nước để con người được tái sinh trong đời sống mới. Ngài chính là Phép lành tối cao của Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân Loại (PL 1085)
2. Nước thảnh được dùng trong những trường hợp sau đây : người tín hữu vào nhà thờ nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá ; nước thánh được rảy trên người tín hữu dể nhắc đến nước của bí tích thánh tẩy ,ẳ nước thánh được rảy lên nơi chốn hay các đồ vật để clií phúc lành của Thiên Chúa ÍGM 110-111).
3. Thông thường nước thánh được làm phép trong Đêm vọng Pkục sinh và khi cung hiến thánh đường mới (GM 113, 369, 892), nhưng khi cần thiết, các mục tử có thể làm phép nước trong nghi thức rảy nước thánh vào thánh lề mỗi chúa nhật (PL 1086, GM 1085). Trường hợp cần làm phép nước thánh ngoài thánh lễ, linh mục hay phó tế có thể dùng nghi thức sau đây.

2. Nghi thức làm phép nước cách thông thường

Linh mục hay phó tế có thể dùng chung một nghi thúc này

Chủ sự Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen

Chủ sự : Xin Thiên Chúa, Đấng tái sinh chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô nhờ nưđc và Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Mọi người : Và ở cùng cha (thày)

Chủ sự : Anh chị em thân mến, việc làm phép nước này nhắc nhđ chúng ta tđi Đức Kitô là nước hằng sông và nhớ đến bí tích Thánh tẩy đã tái sinh chúng ta trong nước và Thánh Thần. Vậy mỗi khi được rảy nước thánh này hoặc dùng nước này để làm dấu thánh giá, khi vào nhà thờ cũng như lúc ở nhà, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban và xin người trợ giúp, để chúng ta biết kiên trì sống bí tích mà chúng ta đã tin và lãnh nhận.

Chủ sự hoặc một thừa tác viên nào đó đọc đoạn Lời Chúa sau đây:

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki tô theo thánh Gioan (Ga 7,37-39) Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng : “Ai khát nưức hãy đến cùng Ta và uông ; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy : từ lòng họ nưđc hằng sống sè chảy ra như dòng sông”. Người nói điều đó về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sê lãnh lấy, bởi chưng
Thánh Thần chưa được ban xuống, vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là Lời Chúa.

Đọc Lời Chúa xong, mọi người thinh lặng giây lát rồi chủ sự dang tay đọc lời nguyện làm phép nước sau đây :

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con chúc tụng Chúa đã đoái thương chúc phúc và canh tân chúng con trong Đức Kitô, chính Người là Nưđc hằng sông của ơn cứu độ chúng con. Xin Chúa cho chúng con khi được rảy hay dùng nước này, được sức mạnh Thánh Thần đổi mới trong tâm hồn và tiến bước trong đời sông mớiề Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Kế đó chủ sự rảy nước thánh lên những người tham dự và mọi người làm dấu. Có thể hát một bài thánh ca kết thúc.

3. Nghi thức làm phép nước cách đơn giản

Khi thấy cần thiết, linh mục hay phó tế có thể làm phép nước cách đơn giản như sau :
Chủ sự Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người Amen
Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Mọi người: Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự dang tay đọc

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin đoái nhìn chúng con là những người được Con Chúa cứu chuộc và đã được tái sinh trong phép Thánh tẩy bởi nước và Thánh Thần. Xin Chúa thương cho những ai được rảy nước này, được đồi mới xác hồn và trong sạch phụng thờ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

II. Nghi thức làm phép tượng ảnh để tôn kính

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1. Nên Làm phép các ảnh tượng Chúa Kitô, Đức Maria, và các tliánh khi để cho giáo dân tôn kính. Việc tôn kính ảnh tượng thánh không nhầm gán cho các ánh tượng đó một sức mạnh thần lỉnh nào, nhưng để nhắc nhở cho các tín hữu Đấng mà các ảnh tượng thánh gợi lên, từ đó họ thêm lòng yêu mến các ngài và nhiệt tâm sống đời đức tin theo gương các ngài để lại (PL 985).
2. Nên làm phép cách long trọng nhưng ở ngoài thánh lễ cAc ảnli tượng để nơi công cộng, đặc biệt để trong nlià thờ, nơi mà các tín hữu thường xuyến đến cầu nguyện. Còn các ảnh tượng để trong gia đình hay nơi riềng tư chỉ cần Làm phép cách đơn giản mà thôi.

2. Nghi thức làm phép tượng ảnh cách đơn giản

Linh mục hay phó tế có thể dùng nghi thức này để làm phép các tượng ảnh Chúa Kitô, Đức Maria hay các thánh ở ngoài thảnh lễ.
Chủ sự : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen
Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Mọi người: Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự dang tay đọc

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi lần con mắt thề xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các Ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép + và thánh hoá tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến :
(chọn các câu phù hợp sau đây khi làm phép tượng ảnh nào ?)
– Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
– Đức. Trình nữ Marin., Me Đức Giêsu Kitô, Chúa, chúng con,
– Thánh (tên vị thánh mà tượng ảnh gợi đến)
Xin Chúa đoái thương, để ai siêng năng tôn
kính (Con Một Chúa, Đức Maria, Thánh….) trước
tượng ảnh này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Người, được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiến vĩnh cửu đời sauỆ Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Chủ sự rẩy nước thảnh lên các tượng ảnh vừa được làm phép

3. Nghi thức làm phép tượng, ảnh, chuỗi đeo

Linh mục và phó tế có thể dùng chung một nghi thức này
Chủ sự Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người Amen
Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Mọi người : Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự dang tay đọc

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa chúc tụng Chúa là nguồn mạch mọi phúc lành, Chúa vui sướng khi thấy lòng đạo đức của các tín hữu được vững mạnh. Chúng con nài xin Chúa ban phép lành + xuống trên những vật này, để các tín hữu khi mang trong mình các dấu chỉ đức tin và đạo đức này, biết nỗ lực biến đổi mình nên hình ảnh Con Chúa. Người hằng sông và hiển trị muôn đời. Amen

Chủ sự rẩy nước thánh lên các tượng ảnh, chuỗi đeo vừa được làm phép

Công thức làm phép tượng ảnh, chuỗi đeo ngắn gọn

Trong những trường hợp cần thiết hoặc vì lý do mục vụ đòi hỏi, linh mục hav phó tế có thể làm phép tràng hạt cách đơn giản, bằng cách đọc công thức Ba Nqôi và làm dấu thánh giá trên tượng ảnh, chuỗi đeo như sau :

Nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần

III. Nghi thức làm phép tràng hạt mân côi

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1. Kinh Mân côi trong truyền thống Giáo Hội được xem là lời kinh củci Tin Mừng. Khi lần hạt Mân côi, người tín hữu chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô với Mẹ Maria; đàng khác kinh Mân côi củng là việc đạo đức bình dân và đáng khích lệ nhằm diễn tả tâm tình con thảo của chúng ta đối với Mẹ Maria.
2. Có ba nghi thức làm phép tràng hạt Mân CÔI được, sách phụng vụ quy định : nghi thức long trọng, nghi thức thông thường và nghi thúc đơn giản. Các linh mục hay phó tế đểu có thể dùng một trong ba nghi thức này (PL 1185 , 1202, 1207).

2. Nghi thức làm phép tràng hạt cách long trọng

Nén cử hành nghi thức long trọng này vào các dịp lễ đặc biệt về Đức Maria. Nghi thức được cử hành ngoài thánh lễ, và sau khi làm phép tràng hạt xong, cộng đoàn cùng nhau lần hạt Mân côi.

Để bắt đầu, cộng đoàn hát một thánh ca tôn kính Mẹ Maria, kế dó chủ sự bắt đầu nghi thức sau dây :

Chứ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen

Chủ sự : Anh chị em thân mến, trong ý định quan phòng của Thiên Chúa, Người đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ cũng đã cộng tác tích cực vào công trình cứu chuộc của Con mình. Mầu nhiệm cao cả này được diễn tả thật ý nghĩa trong kinh Mân côi của Giáo Hội, chính trong lời kinh này mà chúng ta cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng Chúa Kitô và dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa là Cha.

Cộng đoàn thinh lặng giây lát

Chủ sự: Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Luca (Lc. 2, 46-52) Khi ấy Maria và Giuse tìm thây Chúa Giêsu trong Đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà ngạc nhiên và Mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế ? Kìa cha con và mẹ đây đă đau khổ tìm con”. Người thưa với hai ông bà : “Tại sao cha mẹ tìm con ? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con sao ?”, nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trỏ’ về Nagiarét và vâng phục hai ông bà. Còn Maria, Mẹ Người thì ghi nhở tất cả những sự việc đó và suy niộm trong lòng. Đó là Lời Chúa.

Chủ sự:

Kinh Mân côi là lời kinh tuyệt hảo dẫn chủng ta đến với Chúa Kitô. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúng ta dâng lên Chúa các lời nguyện xin :

• Chúa đã chọn Mẹ Maria cộng tác vào công trình cứu chuộc của Con Chúa, xin cho Giáo Hội trở nên chứng nhân của Tin Mừng cứu độ cho toàn thế giới.

Mọi người : Xin Chúa nhậm lời chúng con

• Chúa đã làm cho Mẹ Maria nên người môn đệ hoàn hảo của Đức Kitô, xin cho chúng ta biết lắng nghe và thi hành giáo huấn của Người.

• Chúa đã ban Thánh Thần xuông trên các Tông đồ khi các ngài cầu nguyện với Mẹ Maria, xin cho chúng ta biết hăng say cầu nguyện và tìm thánh ý Chúa như Mẹ.

Chủ tế dọc lời nguyện làm phép tràng hạt :

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì yêu thương chúng con, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Đức Giêsu ki tô xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh nữ Maria, Người đã chịu đóng đinh và sông lại từ cõi chết để cứu chúng con khỏi quyền lực ma quỷ. Xin Chúa nhân từ làm phép + và thánh hoá (những) chuỗi Mân côi này, để khi chúng con siêng năng đọc kinh Mân côi, chúng con suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô và tôn kính Mẹ Thánh Người. Người hằng sông và hiển trị muôn đời.

Chủ sự rày nước thánh lên chuỗi Mân côi, mọi người hát một bài ca dăng kính Mẹ Maria để kết thúc.

3. Nghi thức làm phép tràng hạt cách thông thường.

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người: Amen

Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa Mợiẽ người : Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự
Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì yêu thương chúng con, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh nữ Maria, Người đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết để cứu chúng con khỏi quyền lực ma quỷ. Xin Chúa nhân từ làm phép + và thánh hoá (những) chuỗi Mân côi này, đế khi chúng con chăm chỉ đọc kinh Mân côi, chúng con suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô và tôn kính Mẹ Thánh Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Chủ sự rảy nước thánh lên chuỗi Mân côi

4. Nghi thức làm phép tràng hạt cách đơn giản

Trong những trường hợp cần thiết hay vỉ lý do mục vụ đòi hỏi, linh mục hay phó tê có thể làm phép tràng hạt. cách đơn giản, bàng cách đọc công thức Ba Ngôi và làm dâu thánh giá trên chuỗi Mân côi như sau

Nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần

IV. Nghi thức làm phép các vật dụng thông thường

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1. Các vật dụng hằng ngày của đời sống con người, cũng cần được làm phép để nói lên tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta việc sử dụng các vật dụng đó sao cho hợp ý Chúa.

2. Các vật dụng được làm phép gồm nhiều loại, từ những loại dùng trong sinh hoạt đời thường đến những loại dùng để sản xuất hay cho công việc nghiên cứu.

2. Nghi thức làm phép vật dụng thông thường

Các linh mục và phó tế có thể dùng chung một nghi thức này.

Chủ sự Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người,: Amen

Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa Mọi người: Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự :

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, lời Chúa phán ra liền thánh hoá mọi vật, xin đổ tràn ơn Chúa xuống vật này + (máy này, dụng cụ này …), và xin thương cho nhừng ai có lòng biêt ơn mà dùng chúng hợp ý Chúa, thì nhờ lời kêu cầu danh Chúa được ban cho hồn an xác mạnh. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Chủ tế rảy nước thánh lên vật được làm phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *