Clips : Năm Thánh Dòng Đa Minh

Clips : Năm Thánh 800 năm Dòng Đa Minh

logo_800.jpgLạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót
Chúa đã kêu gọi tôi tớ Ngài là Thánh Đa minh
cất bước trong hành trình Đức Tin
và rao giảng Tin mừng ân sủng của Chúa.

Nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng,
cúi xin Chúa tiếp tục tuôn đổ đầy lòng chúng con
Thần Khí của Đức Kitô hằng sống,
để chúng con luôn trung tín và hân hoan
công bố Tin mừng bình an của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

Lời Kinh Năm Thánh

Nhạc : Phạm Quang

nhac_800nam.jpg