Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Gx. Giáo Lạc, Gp.Bùi Chu mừng lễ Cha Thánh Đa Minh 08.08.2018

Gx .Giáo Lạc là một giáo xứ có truyền thống đạo đức lâu dài, có được cha Xứ hầu như liên tục ở tại giáo xứ. Vì thế các hội đoàn nhất là hội Dòng Ba mà nay gọi là Huynh Đoàn được duy trì và phát triển sốt sắng.

Ngày nay được cha xứ Vinh sơn chăm lo dìu dắt. Ngài hiểu rõ luật sống Huynh Đoàn. Hàng tháng có thánh lễ thứ ba đầu tháng dành cho Huynh đoàn. Vào ngày 08.08.2018, vừa kết thúc 3 buổi tĩnh tâm thì Huynh đoàn mừng lễ Cha thánh Đa Minh.

Hiện nay cả giáo xứ có 5 Huynh đoàn với 500 Đoàn viên. Trong thánh lễ mừng Cha thánh năm nay có 30 người khấn trọn, 29 người khấn 3 năm, 10 dự tuyển và 35 người khấn lại. Thánh lễ và nghi thức khấn hứa, thâu nhận đã kết thúc lúc 18 giờ ngày 8 tháng8 năm 2018 trong niềm vui của anh chị em.

Giuse Lâm Ngọc Năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *