Nghe giảng Lễ Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01.10.2012-2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu (Mt 18, 1-5)

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

Năm 2022: 

Năm 2021: 

Năm 2020: 

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2018: 

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP.

Năm 2016: 

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2013:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2012:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc


SUY NIỆM