Sáu Bậc Sống – Bậc sống thánh thiện (P.5)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

IV. Bậc sống thánh thiện

1.   Làm việc đạo đức với tinh thần siêu thoát bản thân. Làm hoàn toàn vì vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các  linh hồn.

2.   Sống nhân đức, bác ái với tha nhân.

3.   Từ bỏ nhiều ý riêng, còn chút ít tự ái, vẫn chưa sống trọn thánh ý Chúa.

4.   Không còn phạm tội mọn cả lòng.

5.   Hiểu biết nhiều về niềm tin, luôn cố gắng học hỏi và chiêm suy chân lý.

*.*

5. Hiểu biết nhiều về niềm tin, luôn cố gắng học hỏi và chiêm suy chân lý 

Dẫu nhiệt thành, sốt sắng thực thi nhân đức bao nhiêu đi nữa, linh hồn cũng không thể tiến lên bậc thánh thiện, nếu đời sống tâm linh không được hỗ trợ, soi sáng bằng những kiến thức đức tin sâu rộng.

Vì vậy những ai được Thiên Chúa mời gọi, ban ơn tiến lên Bậc Sống Thánh Thiện, Người cũng ban cho họ ơn thông hiểu. Nhờ ơn này cùng với sự cộng tác của linh hồn nỗ lực tìm tòi học hỏi, và sống chiêm niệm ở bậc cao, thần khí Thiên Chúa sẽ làm cho chân lý hòa tan vào linh hồn. Lúc bấy giờ linh hồn không còn ở trạng thái cố ghi nhớ, cố giữ lời Chúa ở nơi lòng như ở Bậc Sống Đạo Đức. Tâm hồn đã biến thành Sách Lời Chúa. Lời Chúa đã được linh hồn ăn vào như ngôn sứ Ê-dê-ki-en “Hỡi con người hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây”. “Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi” (Ed 3,3) Lời Chúa được tình yêu và lòng khiêm hạ tiêu hóa nơi cuộc sống, làm nên mạch nước trường sinh vọt lên nơi lòng họ (Ga 4,14).

Chân lý đức tin nên ánh sáng rực rỡ nơi tâm trí linh hồn. Soi cho linh hồn hiểu được, cảm nghiệm, cảm nhận sâu sắc các mầu nhiệm tạo dựng và mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Với một số linh hồn sự hiểu biết của họ, họ không thể diễn tả ra được. Vì họ không có ơn truyền đạt để làm ích cho người khác sự hiểu biết của họ. Nhưng các linh hồn ấy vẫn có ơn thông hiểu, mới sống dồi dào sự sống của Đức Ki-tô đã mang đến cho thế gian.

Càng hiểu biết về Thiên Chúa, về các mầu nhiệm, linh hồn càng được thu hút say mê khát khao tìm tòi chân lý. Sách Thiêng Liêng trở thành của ăn không thể thiếu cho linh hồn. Nhưng ở bậc sống này, sự hiểu biết bởi thần khí tác động vẫn chưa dồi dào. Ân sủng nơi linh hồn chỉ tới đỉnh cao nơi bậc sống trọn lành. “… Những người mà Cha đã nói với con là họ sống như những thiên thần; bởi vì ngay ở đời này, họ đã có một tri thức rõ ràng và một sự ước ao mạnh mẽ hơn, đối với vinh quang của Cha và ơn cứu độ các linh hồn. Không những họ đã có ánh sáng của nhân đức mà hết thảy mọi người có thể có, và ngoài ánh sáng siêu nhiên của đời sống đạo đức ấy, họ còn có ánh sáng của tri thức thánh, giúp họ hiểu chân lý của Cha hơn. Mà người ta càng hiểu biết thì càng mến, và càng mến thì càng nhận được nhiều. Mức độ lòng mến của các con, là mức độ công trạng của các con.

Nếu con hỏi Cha: kẻ không có tri thức ấy có thể đạt tới tình yêu đó không? Chắc chắn có thể, nhưng đó là ngoại lệ; là trường hợp ngoại lệ thì không được kể là luật chung cho mọi người. Ở đây, Cha đang nói với con về luật chung.” (ĐT).

* Tóm lại:

Mặc dù còn ở đức tin bạn hữu, chưa được hưởng nếm hạnh phúc dồi dào tình Cha con với Thiên Chúa. Phúc thay linh hồn nào được Thiên Chúa dìu đưa đến Bậc Sống Thánh Thiện. Họ được lãnh nhận vô số các ân sủng cao quí Thiên Chúa ban cho linh hồn. Được nếm hưởng sự thiện hảo dường bao của Thiên Chúa, đời sống tốt lành của họ làm Thiên Chúa được vinh danh, và nhiều linh hồn được ơn cứu rỗi. Tuy vậy nếu không tiến lên bậc trọn lành, họ vẫn còn có thể sa ngã. Sự sa ngã ở đây là tuột dốc dần trong đức tin, hoặc dừng lại ở tình yêu an hưởng. Nếu đã tuột dốc đức tin, bị thoái bậc, linh hồn lại có nguy cơ dễ dàng phạm tội trở lại, dù đó là tội trọng. Còn khi linh hồn vẫn giữ đều nhịp sống của Bậc Sống Thánh Thiện, ân sủng Chúa gìn giữ linh hồn, khả năng phạm tội của linh hồn là rất ít.

Dừng lại ở Bậc Sống Thánh Thiện, việc linh hồn phải chịu thanh tẩy lần cuối trong luyện hình là điều khó tránh khỏi. Tất cả ân sủng và nhân đức nơi linh hồn chỉ hoàn thiện dần nơi Bậc Sống Trọn Lành.

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007