CÁO PHÓ: Ông Cố Đa Minh Nguyễn Văn Bích, Thân phụ Lm. Đa Minh Nguyễn Tuấn Thời, OP.

Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh phúng viếng Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Bích, chia sẻ cùng gia đình và tang quyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *