THƯ CHA TỔNG ĐẶC TRÁCH

Thư tháng 12.2018 : Đón nhận Chân lý : biết mình biết Chúa

Chân lý là những chữ được khắc trên huy hiệu và chính là khẩu hiệu của Dòng. Trước khi bàn đến nội dung của chân lý, về việc suy niệm, học hỏi và việc truyền giảng chân lý, xin khởi từ thái độ căn bản mỗi cá nhân cần có, để đón nhận chân lý cứu độ, đó là việc biết mình và biết Chúa.

Đọc thêm