Chúng tôi phải làm gì?

(Bấm vào hình để phóng lớn)

Gioan đến! Mùa đông năm ấy

Lũ lượt người đầy dẫy đi theo

Già trẻ, lớn bé, giàu nghèo

Xin làm phép rửa để gieo ơn lành

*

Họ cùng hỏi, đồng thanh dõng dạc

Làm gì đây! Để đạt ước mong

Gioan cởi mở tấm lòng

Thực thi bác ái, ấm nồng yêu thương

*

Có hai áo, xin nhường chia sẻ

Có của ăn cũng để cho đi

Đừng nên tiếc nuối làm chi

Cho đi sẽ được những gì đã cho

*

Người thu thuế cũng dò thăm hỏi

Gioan rằng: tránh khỏi tham lam

Quá mức xin chớ có làm

Thực thi đúng đủ bình an cõi lòng

*

Nhóm binh lính cũng đồng hỏi tiếp

Được trả lời: đừng hà hiếp ai

Cáo gian, buộc tội là sai

Thẳng ngay, trung thực : không phai chẳng nhòa

*

Chịu phép rửa, bỏ tà quy chánh

Sám hối lòng, sửa tánh, đổi tâm

Quyết không vi phạm lỗi lầm

Trí lòng thanh thản, lương tâm ngay lành

HOÀI THANH