Chương Trình Tang Lễ Cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP.

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo: Linh mục TANILA HOÀNG ĐẮC ÁNH, O.P. đã về Nhà Cha lúc 18g50, thứ Năm, ngày 01/10/2015.