Clips: Kinh Năm Thánh Dòng Đa Minh

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, / Chúa đã kêu gọi tôi tớ Ngài là thánh Đa Minh, / cất bước trong hành trình đức tin, / và rao giảng Tin Mừng ân sủng của Chúa.

 

Clips: Kinh Năm Thánh Dòng Đa Minh

Mừng 800 năm Dòng được châu phê

(1216 – 2016)

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Chúa đã kêu gọi tôi tớ Ngài là thánh Đa Minh,

cất bước trong hành trình đức tin,

và rao giảng Tin Mừng ân sủng của Chúa.

Nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng,
cúi xin Chúa tiếp tục tuôn đổ đầy lòng chúng con,

Thần Khí của Đức Ki-tô hằng sống,

để chúng con luôn trung tín và hân hoan,

công bố Tin Mừng bình an của Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

Chúa chúng con. Amen.

1. Cầu nguyện cho Năm Thánh – nhạc: Phạm Quang, OP

 

-vOHrzF6zJY

2. Bài hát chính thức của Dòng

 

wAT7zMzavdw

Do Thầy Ngọc Anh OP thực hiện:

ab4ZOZK2aIs

 

 

Composer: Fr. Giuseppe Pietro V. Arsciwals, OP

Choral arrangement: Mr. Irineo Hernandez III

Musical arrangement: Mr. Paulo Zarate

Interpreters: Fr. Giuseppe Pietro Arsciwals, Jeanne Marie Ogayon-Calubaquib, Joy Ogayon, Jeffrey Corrales, Cholo Calubaquib, Jujut Hernandez

Sr. Ragnhild Bjelland, OP (Oslo) and fr. Thomas Möller, OP (Germany)

– See more at: http://www.op.org/en/content/laudare-benedicere-praedicare-official-hymn-jubilee-order#sthash.37HqPmp5.dpuf

the music partition here.

Composer: Fr. Giuseppe Pietro V. Arsciwals, OP

Choral arrangement: Mr. Irineo Hernandez III

Musical arrangement: Mr. Paulo Zarate

Interpreters: Fr. Giuseppe Pietro Arsciwals, Jeanne Marie Ogayon-Calubaquib, Joy Ogayon, Jeffrey Corrales, Cholo Calubaquib, Jujut Hernandez

Sr. Ragnhild Bjelland, OP (Oslo) and fr. Thomas Möller, OP (Germany)

– See more at: http://www.op.org/en/content/laudare-benedicere-praedicare-official-hymn-jubilee-order#sthash.37HqPmp5.dpuf