GIỜ LỄ CÁC NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN HUẾ

GIỜ LỄ CÁC NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN HUẾ


Ngày thường và Ngày Chúa Nhật

 Giáo xứ Chính Toà Phủ Cam
Ngày thường
5h00
18h30
Ngày Chúa Nhật
5h30
8h00
15h00
18h30
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( DCCT Huế )
Ngày thường
5h15
17h30
Ngày Chúa Nhật
5h30
8h00
16h30
 Giáo xứ Phanxicô Xaviê
Ngày thường
18h45
Ngày Chúa Nhật
6h00
17h15
 Giáo xứ Bến Ngự ( Dòng Thánh Tâm Huế )
Ngày thường
5h00
19h00
Ngày Chúa Nhật
5h00
16h15
Giáo xứ Đốc Sơ
Ngày Chúa Nhật
6h00
16h30
 Giáo xứ Tân Thuỷ
Ngày thường
18h15
Ngày Chúa Nhật
5h30
 Giáo xứ Đông Hà
Quảng Trị
Ngày thường
Thánh lễ vào lúc 19h00
( Dành cho các tất cả các tháng trong năm )
Ngày Chúa Nhật
Từ Tháng 4 đến hết tháng 9
Sáng: 6h00
Chiều: 16h00
Từ Tháng 10 đến hết tháng 3
Sáng: 7h00
Chiều: 15h00

Giờ lễ các giáo xứ khác đang được tiếp tục cập nhật…