Hành Trang 36 : Vì lợi ích các linh hồn

dm40.jpgNgười ta có thể quả quyết rằng : tất cả hoạt động của thánh Ða Minh đều phát xuất từ sự chiêm niệm tình yêu của Thiên Chúa và từ mối lưu tâm đối với những người tội lỗi. Và Dòng Ða Minh, những anh em của Ngài, cũng không là gì khác hơn những người được thánh Ða Minh chia sẻ khám phá của Ngài về một sứ vụ rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Một người Ða Minh có thể hoạt động cách này hay cách khác, lúc này hay lúc khác … nhưng điều không thể thay thế được, điều làm khởi đầu sứ vụ tông đồ của mọi thành viên Ða Minh chính là đón nhận sự “chia sẻ” của thánh Ða Minh về sứ vụ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Ðó không phải là một điều gì lạ: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, nên đã sai Con Một của Ngài đến cứu độ trần gian. Thánh Ða Minh đã cảm thương những người tội lỗi và ngài đã kêu gọi anh chị em cùng nhau chính phục các linh hồn về cho Thiên Chúa.

Ðể làm việc tông đồ thực sứ như Ðức Kitô, như thánh tổ phụ của chúng ta, mỗi người phải khởi đầu từ một sự yêu mến, yêu mến con người, nhất là mong muốn con người được cứu độ. Chính lòng yêu mến đó sẽ là động lực mạnh mẽ nhất giúp người tông đồ vượt qua bao nhiêu khó khăn, giúp người tông đồ khám phá ra những điều gì cần thiết nhất cho con người ngày nay; chính lòng yêu mến đó sẻ làm gia tăng khả năng của người tông đồ và qui hướng tất cả mọi hoạt động của mình về sứ vụ tông đồ như thánh Ða Minh đã làm.

Thánh Ða Minh, đêm đêm sẽ không ngừng cất lên nhưng lời cầu nguyện sốt sắng “Lạy Chúa, các người tội lỗi rồi sẽ ra sao ?”. Thánh Ða Minh ban ngày đã làm việc tông đồ, ra đi không mỏi mệt, nhiệt thành rao giảng không có gì có thể ngăn cản nổi. Ngài sẵn sàng bán bộ sách để giúp người đói ăn, sẵn sàng bán mình làm nô lệ để người khác được sống tự do, và sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời của mình để rao giảng “vì lợi ích các linh hồn”.

Dòng Ða Minh đã được sinh ra từ lòng thương yêu của Thiên Chúa, diễn tả ra qua lòng từ tâm của thánh Ða Minh đối với con người. Mỗi người chúng ta đều mang dòng máu của ngưởi cha đầy lòng yêu mến con người, mong muốn mang ơn cứu độ cho các linh hồn. Chúng ta chỉ có thể thực sự là con cái thánh Ða Minh, đúng hơn chỉ có thể thực sự là con cái Thiên Chúa nếu chúng ta biết hun đúc một lòng yêu thương, một sự nhiệt tâm vì ơn cứu độ của các linh hồn. Chỉ có lòng yêu mến mới có thể là động lực tông đồ chính yêu. Nếu không những công việc của chúng ta làm sẽ chỉ là thanh la não bạt inh ỏi mà không mang lại được ơn cứu độ nào cho ai.