Qui chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam (Phần 2)

QUY CHẾ
HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH
VIỆT NAM

CHƯƠNG III : HUẤN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

MỤC 1 : NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Mục đích việc huấn luyện là nhằm giúp người giáo dân Đa Minh đạt tới sự trưởng thành của đời sống Kitô giáo và có khả năng thi hành sứ vụ tông đồ theo đoàn sủng Đa Minh. (x. GH 40; GD 2; QL 11 và 13)
 2. Tầm quan trọng của việc huấn luyện : Sống trong một thế giới chuyển biến không ngừng, người giáo dân Đa Minh cần thiết phải được huấn luyện chắc chắn về đạo lý để có khả năng đối thoại với con người hôm nay và thi hành sứ vụ tông đồ một cách tích cực. (x. Avila 93).
 3. Trách nhiệm đào tạo chính mình : Anh chị em phải có trách nhiệm trước tiên trong việc tự đào tạo chính mình. Để đạt được mục đích này, anh chị em cần tha thiết tìm tòi, học hỏi và tuân theo những hướng dẫn của Dòng, nhất là luôn khao khát được ơn Thánh Thần soi dẫn.
 4. Cộng đoàn là nơi huấn luyện : Đời sống và sinh hoạt của huynh đoàn luôn là môi trường huấn luyện thiết thực nhất đối với mỗi người. Hiệp thông với nhau trong đức tin, sống tình huynh đệ sâu xa, cùng nhau học hỏi và thi hành sứ vụ, anh chị em hoàn thành việc huấn luyện đích thực của mình. (x. Avila 93)

xl_2015a.jpg

 1. Huấn luyện là trách nhiệm chung :

§I. Mỗi anh chị em phải có trách nhiệm giới thiệu, cổ võ ơn gọi giáo dân Đa Minh và cộng tác vào việc huấn luyện các thành viên mới.

§II. Huynh đoàn phải đặc biệt lưu tâm khuyến khích các bạn trẻ gia nhập huynh đoàn.

 1. Ưu tiên huấn luyện giới trẻ : Ban phục vụ huynh đoàn các cấp phải có chương trình huấn luyện riêng cho giới trẻ. Ngoài những môn quy định, có thể thêm những môn học thích hợp khác vào nội dung của các giai đoạn đào tạo.

MỤC 2 : CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

A. Huấn luyện căn bản

1. Thời kỳ tìm hiểu

41. Mục đích của thời kỳ tìm hiểu là giúp cho các thỉnh sinh tìm hiểu về ơn gọi Kitô hữu giáo dân, cách riêng ơn gọi giáo dân Đa Minh, nhờ đó họ có thể dấn thân gia nhập huynh đoàn.

42. Thời gian tìm hiểu tối thiểu là sáu tháng và không quá hai năm.

43. Để được nhận vào thời kỳ tìm hiểu phải có những điều kiện sau :

 1. Là người Công giáo đã lãnh bí tích Thêm sức, không bị ngăn trở theo Giáo luật và nhiệt thành sống đạo. (x. TB 2007, I §1);
 2. Không phải là thành viên của Dòng Ba khác.
 3. Không phải là thành viên bị khai trừ, hay tự ý rời bỏ một cách bất hợp pháp khỏi các hiệp hội được Hội thánh công nhận, trừ phi có sự đồng ý của vị đặc trách huynh đoàn tỉnh hoặc vị thừa uỷ của ngài.

44. Thỉnh sinh được nhận vào thời kỳ tìm hiểu bằng thủ tục “công bố thời kỳ tìm hiểu” (x. Mẫu 19)

45. Nội dung huấn luyện gồm :

 1. Lịch sử cứu độ;
 2. Giáo lý về Tín lý;
 3. Ơn gọi và sứ mạng người Kitô hữu giáo dân và giáo dân Đa Minh;
 4. Phương pháp đọc và suy niệm Lời Chúa (Lectio Divina).

2. Thời kỳ dự tuyển

46. Mục đích của thời kỳ huấn luyện dự tuyển là nhằm giúp tuyển sinh tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về ơn gọi người giáo dân Đa Minh, tiệm tiến tham gia các sinh hoạt huynh đoàn, để hướng đến việc tuyên hứa tạm; đồng thời, đây cũng là thời gian để những người có trách nhiệm biết được thiện chí và ước muốn dấn thân của đương sự.

47. Tuyển sinh phải qua thời kỳ dự tuyển dưới sự hướng dẫn của vị linh hướng và phụ trách học tập, tối thiểu là một năm, nhưng không quá năm năm.

48. §I. Để được thâu nhận vào thời kỳ dự tuyển, thỉnh sinh phải :

 1. Từ 17 đến 60 tuổi, trường hợp ngoại lệ, phải có sự miễn chuẩn của vị đặc trách huynh đoàn giáo phận nhưng không quá 65 tuổi (x. Mẫu 6);
 2. Hoàn tất các môn học ở số 45;
 3. Được ban phục vụ bỏ phiếu kín với số phiếu quá bán.

§II. Khoảng hai tháng trước khi bắt đầu thời kỳ dự tuyển, thỉnh sinh nộp đơn xin gia nhập lên ban phục vụ để được cứu xét. (x. Mẫu 5)

 1. Tuyển sinh được nhận vào thời kỳ dự tuyển bằng “Nghi thức thâu nhận”. (x. Nghi thức 1)
 2. Nội dung huấn luyện gồm :

Nhập môn Kinh Thánh;
Giáo lý về các bí tích;
Luật sống huynh đoàn;
Phụng vụ Thánh lễ.

3. Thời kỳ tuyên hứa

51. Mục đích của thời kỳ huấn luyện tuyên hứa là giúp các đoàn viên xác tín hơn vào cam kết họ đã tuyên hứa. Đồng thời, nhờ tham gia trọn vẹn vào những sinh hoạt và tông đồ của huynh đoàn, họ khám phá những nét phong phú của ơn gọi và sứ mạng người giáo dân Đa Minh để hướng đến việc tuyên hứa vĩnh viễn.

52. Thời kỳ huấn luyện tuyên hứa bắt đầu khi đoàn viên tuyên hứa tạm và kết thúc khi tuyên hứa vĩnh viễn.

53. Nội dung huấn luyện gồm :

Tìm hiểu các sách Tin Mừng;
Giáo lý về luân lý Kitô giáo;
Kinh Phụng vụ;
Đời sống các thánh Dòng.

4. Việc tuyên hứa

 1. §I. Để được nhận cho tuyên hứa tạm, tuyển sinh phải :

1. Hoàn tất các môn học ở số 50;

2. Được ban phục vụ, sau khi đã tham khảo ý kiến vị linh hướng và linh mục chính xứ, chấp thuận bằng phiếu kín với số phiếu quá bán.

§II. Khoảng hai tháng trước khi tuyên hứa, tuyển sinh nộp đơn xin tuyên hứa lên ban phục vụ để được cứu xét. (x. Mẫu 7)

§III. Nếu không được tuyên hứa vì bất cứ lý do gì, ban phục vụ có thể cho tuyển sinh tiếp tục thời kỳ dự tuyển, giữ nguyên số 47.

55. Tuyển sinh tuyên hứa tạm ba năm. Sau ba năm, đương sự có thể xin tuyên hứa vĩnh viễn. Nếu không tuyên hứa vĩnh viễn, thì tùy quyết định của ban phục vụ, đương sự có thể lặp lại lời tuyên hứa từng năm một, nhưng không quá sáu lần. Hết hạn chín năm mà vẫn không tuyên hứa vĩnh viễn, thì đương sự sẽ không thuộc về huynh đoàn nữa.

56. §I. Để được nhận cho tuyên hứa vĩnh viễn, đoàn viên phải :

1.Hoàn tất các môn học ở số 53;

2.Được ban phục vụ, sau khi đã tham khảo ý kiến vị linh hướng và linh mục chính xứ, chấp thuận bằng phiếu kín với số phiếu quá bán.

§II. Khoảng hai tháng trước khi tuyên hứa vĩnh viễn, đoàn viên nộp đơn xin tuyên hứa vĩnh viễn lên ban phục vụ để được cứu xét. (x. Mẫu 7)

 1. Khi bỏ phiếu cho thành viên của ban phục vụ tuyên hứa, đương sự không được tham dự việc bỏ phiếu này.
 2. §I. Việc tuyên hứa phải được cử hành theo nghi thức của Dòng, trước sự hiện diện của đoàn trưởng hợp pháp và vị linh hướng, cùng các anh chị em trong huynh đoàn (x. QL 17 và Nghi thức 2). Trường hợp bất thường, có thể cử hành cách khác, nhưng phải có sự hiện diện của đoàn trưởng.

§II. Việc lặp lại lời tuyên hứa hay tuyên hứa vĩnh viễn phải được thực hiện vào đúng ngày hết hạn. Trường hợp đặc biệt, ban phục vụ có thể quyết định cho tuyên hứa trước thời hạn hoặc kéo dài thời hạn tuyên hứa, nhưng không quá một tháng; nếu quá một tháng, phải có sự miễn chuẩn của Bề trên Giám tỉnh hoặc vị thừa ủy của ngài. (x. Mẫu 8)

 1. Khi đoàn trưởng tuyên hứa, vị linh hướng liên hệ thay mặt Bề trên Giám tỉnh nhận lời tuyên hứa. Nếu huynh đoàn lúc ấy không có vị linh hướng, đoàn trưởng tuyên hứa trước vị thừa ủy của Bề trên Giám tỉnh.
 2. Trước khi tuyên hứa, đương sự phải tĩnh tâm ba ngày.

B. Huấn luyện thường xuyên

61. Mục đích của huấn luyện thường xuyên là giúp đoàn viên canh tân và trưởng thành ơn gọi giáo dân Đa Minh theo giới hoặc tuổi khác nhau, để có thể dấn thân cho sứ vụ tông đồ trong hoàn cảnh cụ thể.

62. Việc huấn luyện thường xuyên dành cho những đoàn viên đã tuyên hứa trọn đời. Tuy nhiên, rất khuyến khích mọi thành viên huynh đoàn tham dự các khóa huấn luyện này.

63. Nội dung tổng quát của huấn luyện thường xuyên là :

1.Các giáo huấn của Hội thánh;

2.Lịch sử, truyền thống và những hướng dẫn của Dòng;

3.Tìm hiểu các dấu chỉ thời đại và văn hóa hôm nay;

4.Đào sâu những nội dung trong thời kỳ huấn luyện căn bản.