TH online 40: Những hình thức ăn năn tội và XT

 

Thần học online:

Bí tích Hòa Giải
Bài 40: Những hình thức ăn năn tội
và tầm quan trọng của việc xưng tội

Công đồng Trentô xác định tính chất cần thiết của việc xưng tội, do luật Chúa truyền.

– Xưng tội cần phải toàn vẹn nghĩa là phải xưng tất cả và từng tội trọng mà hối nhân nhớ được, cùng với các trạng huống có thể làm thay đổi mức độ của tội.

– Cần phải xưng tội riêng với linh mục; vì do quyền chìa khoá, linh mục là như một thẩm phán có quyền tha tội và cầm giữ; như một lương y, linh mục giải tội chữa lành bệnh tật tâm hồn cho hối nhân.

– Nhắc lại quyết định của Công đồng Latêranô IV, Công đồng Trentô buộc xưng tội mỗi năm ít là một lần.

 TNdNKmQ5c5w