TH online 58: Tính bất khả phân ly của HP và thẩm quyền của GH

 
 Thần học online:
 
Bí tích Hôn Phối

Bài 58: Tính bất khả phân ly của Hôn phối

và thẩm quyền của Giáo Hội

 

 Phần lớn các vụ giải hôn phối chỉ là tuyên bố hôn nhân vô hiệu chứ không phải là Tòa án hôn phối tháo gỡ hôn phối đã kết ước thành sự. Câu hỏi lớn đặt ra: Tại sao Giáo hội không cho phép ly dị?

Có nhiều lý do: trước hết là Giáo hội phải  trung thành với luật của Chúa, một khi Người đã ấn định tính cách vững bền của hôn nhân khi truyền lệnh “Ðiều mà Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly”;[1] thứ đến, Giáo hội muốn bảo đảm hạnh phúc cho đôi bạn và cho con cái của họ, bằng cách giúp đôi bạn giữ trọn lời đã giao ước với nhau.

Những điều trên đây được Công đồng Vaticanô II đúc kết trong hiến chế Mục vụ “Vui mừng và hy vọng”: Bởi giao ước hôn nhân, người nam và người nữ “không còn là hai nhưng là một xương thịt”(Mt 19,6), phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự kết hợp mật thiết trong con người và hành động của họ, cảm nghiệm và hiểu được sự hiệp nhất với nhau mỗi ngày mỗi đầy đủ hơn. Sự liên kết mật thiết vẫn là sự tự hiến của hai người cho nhau cũng như lợi ích của con cái buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín và đòi hỏi kết hợp với nhau bất khả phân ly.[2] (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 467 – 469). 

 gW0B9sjC-hE   

 


[1] Mt 19,6.

[2] Vat. II, Gaudium et Spes, số 48.