TH online 54: Hôn nhân theo giáo huấn CĐ Vat. II

 
 Thần học online:
 
Bí tích Hôn Phối
 
Bài 54: Hôn nhân gia đình
theo giáo huấn công đồng Vaticano II
 

Vaticanô II muốn chỉ cho đôi bạn thấy một con đường, một linh đạo riêng biệt của hôn nhân gia đình. Con đường này giúp đôi bạn ý thức cuộc sống mình đã chọn không phải là tiến trình sinh trưởng của cấp sinh vật, nhưng là đời sống có chọn lựa, chọn lựa một đời sống cao quý mà tự bản chất con người nhận thức được điều này, nhưng có khi bị lãng quên. Công đồng đã nhìn ra phẩm tính thiêng liêng của hôn nhân. Hôn nhân không bị xem là một tiến trình tự nhiên mù quáng của bản năng, nhưng là một bậc sống đòi hỏi một chọn lựa giữa những chọn lựa của các bậc sống khác. Công đồng trình bày hai ý nghĩa nhân loại và thiêng thánh của hôn nhân trong cùng một thực tại hôn nhân. Linh đạo của đời sống hôn nhân là con đường phù hợp và thuộc về đời sống của vợ chồng. Công đồng chỉ ra sự cao cả ngay trong khi đôi bạn chu toàn những bổn phận hằng ngày như đời sống đôi bạn, con cái, xã hội. Và như thế, ơn gọi bậc hôn nhân cùng được sánh vai với những ơn gọi khác trong những trợ giúp của ân sủng và ý nghĩa giá trị riêng của nó.

Quả vậy, các bản văn của Công đồng về ơn gọi hôn nhân được trình bày như ơn gọi nên thánh.[1] Hiến chế Lumen Gentium trình bày khái quát về việc nên thánh của bậc sống hôn nhân:

Nhờ sức riêng của bí tích Hôn Phối, các đôi vợ chồng Kitô giáo biểu hiện và tham dự mầu  nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Chúa Kitô và Giáo hội; họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái nên thánh.[2] (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 455 – 456).

 Is-pekvgNjM  

 


[1] Xc. Garcia De Haro Ramon, Hôn nhân và gia đình trong các tài liệu của Huấn quyền; bản dịch: Nguyễn Văn Dụ, trang 279.

[2] Vat. II, Lumen Gentium, số 11.