Hát về Cha Đa Minh 08 : Kính dâng Thánh Đa Minh

Kính dâng Thánh Đa Minh

Tác giả : Lm. Thanh Đan OP.

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

hddm_bac2.jpg