KINH THÁNH CÓ NHỮNG ĐOẠN KHÔNG MẤY LÝ THÚ?

Đúng như vậy! Trong sách Dân Số, chúng ta có thể thấy có nhiều danh sách nhân khẩu đến vô tận, thật chán ngấy! Trong sách Lê-vi cũng vậy, đầy những lề luật cũ kỹ và lạ lùng… Chúng ta không thấy thích thú gì với những bản văn này và phụng vụ cũng cẩn thận tránh xa! Nhưng sự có mặt của những bản văn này cũng không vô ích, vì chúng làm cho chúng ta hiểu rằng lề luật của Thiên Chúa không xa rời cuộc sống trần tục của con người. Tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống đều liên quan đến đức tin vào Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân: đó là sư gia nhập của chúng ta vào một gia đình, một nhóm người, một quốc gia, hay đơn giản ngay trong việc ăn uống hoặc sinh hoạt tính dục của chúng ta… Ngày hôm nay, chúng ta không còn tuân theo những quy định cổ xưa về ăn uống hoặc sạch/dơ dành cho người Lê-vi, tuy nhiên những điều đó vẫn làm chứng cho thấy rằng cả cuộc đời chúng ta vô cùng quan trọng dưới đôi mắt của Thiên Chúa.

(Marc Sevin, 50 Từ Khóa Để Hiểu Kinh Thánh)

  1. JM. Hà Ngọc Phú, CSsR