Ngày 17.01: Đừng tự loại mình

17/01/15 Thứ Bảy Tuần 1 TN

Th. Antôn, viện phụ

Mc 2,13-17

Đừng tự loại mình

Nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người. (Mc 2,15)

Suy niệm: Ơn gọi nào cũng là một câu chuyện rất đẹp. Càng đẹp hơn nữa, ơn gọi của một người thu thuế bị mọi người khinh miệt, xa lánh, được chọn làm tông đồ của Chúa. Chúa chọn cả những người yếu kém, tội lỗi… Đối với những kinh sư và Pha-ri-sêu, đó là điều không thể chấp nhận được. Vì tự xem như là một hạng người ưu tuyển, không bao giờ họ giao lưu lui tới với một số hạng người trong ‘sổ đen’ của họ, dĩ nhiên trong đó có những người thu thuế.  Sao! ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nhưng trong mắt của Chúa Giê-su, không có ‘bọn’, mà cũng chẳng có ‘quân’ nào! Tất cả mọi người đều là con một Cha trên trời, và không ai bị Ngài loại bỏ cả. Ngài không phân loại, không xếp hạng ai. Cái nhìn của Ngài khác với cái nhìn của chúng ta biết bao! Vì thế, mà Chúa đến và gọi Lê-vi, vị tông đồ thứ năm được chọn, và sẽ là người đầu tiên trong các Thánh Sử.

Mời Bạn: Có bao giờ bạn phân loại người khác trong cách đối xử, dù là trong tư tưởng không? Khi tự cho mình là công chính, chúng ta tự loại mình ra khỏi cộng đoàn những người đi theo Chúa và đồng bàn với Chúa rồi đó.

Chia sẻ: Điều gì làm cho chúng ta dễ sa vào thói xấu đánh giá và xếp loại người khác?

Sống Lời Chúa: Tìm ra ưu điểm của người khác và nói tốt về họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tránh được thói quen đoán xét và xếp loại anh chị em con. Mỗi lần như thế xin Chúa nhắc con biết nhìn lại chính mình trước khi nghĩ về người. Nếu không, con sẽ là người tự loại mình ra khỏi những người đồng bàn với Chúa.