Ngày 21 tháng 10 Chân phước Phê-rô Cát-ten-lô Linh mục (+1445)

Ngày 21 tháng 10
Chân phước Phê-rô Cát-ten-lô
Linh mục (+1445)

Tiểu sử


Chân phước Phê-rô sinh tại Om-bơ-ri-ê khoảng năm 1390, tại thành Cát-ten-lô. Ðây cũng chính là thời điểm cuộc Ðại Ly giáo đang diễn biến. Người được trao tu phục Dòng Ða Minh năm 15 tuổi tại một tu viện nơi quê nhà. Ðược gởi đến Co-tô-nê để thụ giáo chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-ra-ta, tại đây, người trở nên thân thiện với thánh An-tô-ni-nô và chân phước An-giê-li-cô. Co-tô-nê là một trong những tu viện lớn có nề nếp và kỷ cương, đã hưởng ứng công cuộc cải tổ do cha Rây-mun-đô Ca-pua khởi xướng. Chính tại tu viện này, người được trao tác vụ linh mục và sống tại đây cho đến mãn đời.

Cha Phê-rô liên kết một cách phi thường việc luyện tập các nhân đức phú bẩm với hoạt động tông đồ. Mặc cho nguồn gốc quí tộc của gia đình và uy tín người có ảnh hưởng trong thành phố, người vẫn chỉ mong lãnh nhận những công việc thường hèn của tu viện : đi quyên góp ở từng gia đình, phục vụ những người nghèo khổ, săn sóc và ủi an các bệnh nhân.

Cha dẫn đưa nhiều tội nhân lòng dạ chai đá trở về với Chúa. Vào thời kỳ này, những quan niệm về sự chết và hình bóng của nó luôn ám ảnh tâm trí con người. Ðược biết, cha Phê-rô hăng say rao giảng về chủ đề này với một cái sọ trong tay… Lời cầu nguyện trong thánh lễ kính người hàm ý từ một giai thoại như sau : Một thanh niên chơi bời lêu lổng, thình lình được cha Phê-rô khuyên bảo là hãy dọn mình chuẩn bị chết, anh ta ăn năn trở lại và chết ít lâu sau đó. Lời cầu nguyện được diễn tả như sau : “Lạy Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải cho các tín hữu của Ngài biết rằng : ‘nếu họ năng suy gẫm về ngày sau hết của đời mình thì họ có thể xa lánh các dịp tội.’ Nhờ lời chuyển cầu và gương lành của chân phước Phê-rô, xin cho chúng con hằng ngày biết suy gẫm về cái chết, hầu tránh được hình phạt của sự chết đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men”

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa là Ðấng rất mực yêu thương, Chúa hằng kêu gọi dân Chúa luôn nhớ đến ngày chung thẩm. Qua lời cầu nguyện và gương sáng của chân phước Phê-rô, xin cho chúng con biết hướng lòng trí về sự chết nhờ đó chúng con cảm nghiệm được sự đau khổ do tội lỗi, ngõ hầu chúng được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *