Ngày 30 tháng 5 Chân phước Gia-cô-bê Sa-lô-môn Linh mục (1229-1314)

Ngày 30 tháng 5
Chân phước Gia-cô-bê Sa-lô-môn
Linh mục (1229-1314)

 

Tiểu sử
Chân phước Gia-cô-bê Sa-lô-môn sinh tại Vê-nê-di-ơ trong một gia đình quý tộc danh giá. Người gia nhập Dòng tại một tu viện gần nơi người sinh trưởng lúc 19 tuổi. Cha đã sống tinh thần Ða Minh suốt 66 năm và qua đời năm 1314 khi được 85 tuổi.

Ðiểm nổi bật trong cuộc đời dâng hiến của người là đức khiêm nhường và lòng nhân ái đối với người nghèo khổ. Chính đời sống thinh lặng là động lực gợi hứng cho người chuẩn bị những bài giảng thấm đượm tình bác ái. Mọi người đều thừa nhận rằng, cũng như thánh Ða Minh, cha Gia-cô-bê chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Mỗi lần cha cử hành thánh lễ, vì có quá nhiều tín hữu tham dự đến nỗi tu viện phải rào lưới sắt xung quanh nhà nguyện để hạn chế bớt những tín hữu có tính hiếu kỳ.

Tại Pho-li, cha Gia-cô-bê qua đời đang khi cùng anh em hát Thánh vịnh. Ðức Ghê-gô-ri-ô XV tôn phong người lên hàng chân phước.

Bài đọc : Xem phần chung các thánh lo việc bác ái, trang 257.

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa hằng hữu, trong sự quan phòng Chúa đã ban cho chân phước Gia-cô-bê đạt tới mầu nhiệm cứu độ. Qua đời sống và lời cầu bầu của người, xin cho chúng con được biết Con Chúa và nghiệm thấy sự hiện diện của Người cách đầy đủ hơn trong cuộc sống của chúng con. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *