Nghe giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay Chay B (2012 – 2015)

 

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 3, 14-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.


Ngày 15.03.2015

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 5 giờ: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao                   

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 

Ngày 18.03.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Phạm Quốc Văn                        

Lễ 6g15: Lm Giuse Đinh Trọng Chính

 Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

https://youtu.be/DLp2nvSqaTc