NHỮNG THẮC MẮC BÓ TAY!

Có những thắc mắc gửi đến tôi mà đọc xong tôi chỉ biết kêu lên: “Bó tay!” Hạn như: Thưa cha, ông Giu-se bị anh em bán sang Ai-cập có phải là … thánh cả Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a không? Bó tay! Nếu phải thì ông Giu-se sống thọ mấy trăm tuổi mà còn lấy vợ muộn nữa! Hoặc: Thưa cha, thánh An-phong (Đấng Sáng Lập DCCT) có họ hàng gì với thánh A-lê-xù không? Tôi nghĩ có lẽ bạn đó thấy cùng có chữ “A”. Nếu vậy, có lẽ cũng có người hỏi thánh Đa-minh có họ hàng với ngôn sứ Đa-ni-en không, vì cùng họ “Đa”, Chúa Giê-su có họ hàng với ngôn sứ Giê-rê-mi-a không?… Bó tay!
Ôi, trí tưởng tượng này thật khó đỡ!
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR