NHỮNG KẺ VÔ LẠI TRONG THÁNH KINH

Mùa Chay là thời gian Thiên Chúa thi ân giáng phúc để tha thứ tội lỗi và cứu độ dân Người. Chúng ta cùng học Kinh Thánh để suy gẫm cuộc đời những nhân vật tạm gọi là “vô lại” trong Kinh Thánh. Biết đâu sứ điệp Kinh Thánh đó đang ngỏ lời với chính chúng ta hôm nay chăng! Xin cho mọi người biết nhìn nhận tội lỗi và sám hối trở về cùng Chúa.

  1. Giuđa

Giuđa Itcariốt là một trong những người thân cận Chúa Giêsu. Ông đã phản bội Thầy mình. Các tác giả Tin Mừng đã cố gắng giải thích thái độ của ông. Ông mặc cảm về tội lỗi. Nhưng các Tin Mừng đều nói rõ hành vi của ông: “ba mươi đồng bạc” để bán Chúa Giêsu gợi lại đoạn trích trong sách Dacaria (Dcr 11,12) và đây là giá của một người nô lệ (Xh 21,32). Đối với thánh Mátthêu, Giuđa được xem như tên phản bội Akhithôphen trong sách Samuen quyển thứ 2 chương 17 câu 1. Tuy nhiên, Giuđa, một cách nào đó, chứng tỏ rằng cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu ăn khớp với những gì Kinh Thánh nói tới. Hơn nữa, theo thánh Mátthêu, Philatô và Giuđa đều tuyên bố rằng Chúa Giêsu vô tội: “Tôi đã phạm tội nộp máu người vô tội” (Mt 27,4). Đây là một cách làm nặng thêm trách nhiệm của những người không nghe lời của ông và giết Chúa Giêsu.

  1. Amalếch

Là tổ tiên của người Amalếch, là dân tộc luôn tấn công dân của Thiên Chúa. Môsê đã đối đầu với họ trong sa mạc (Xh 17,8-16) khi vừa mới ra khỏi Ai Cập. Họ liên minh với kẻ thù của dân Ítraen (Tl 3,13 và 6,3). Saun và Đavít chinh chiến với họ (1Sm 15 và 2Sm 8,12). Amalách âm mưu chống lại Thiên Chúa (Tv 83,8). Ông trở thành biểu tượng của thời kỳ bất hạnh.

  1. Pharaô

Các bản văn Kinh Thánh đều trình bày một hình ảnh Pharaô chống lại ý Thiên Chúa muốn cứu độ dân Người. Nhưng với tính hài hước, Kinh Thánh kể lại rằng chính Thiên Chúa làm cho trái tim Pharaô ra chai cứng! Ông tin mình là kẻ mạnh nhưng thực sự không phải. Những trở ngại mà ông gây ra để ngăn cản dân Ítraen thoát khỏi Ai Cập nhắc lại rằng chính Thiên Chúa sẽ giải thoát dân Ítraen, điều đó là chắc chắn, nhưng phải đợi ít thời gian nữa: phải hy vọng, đừng sợ hãi cho dù có nhiều trở ngại, thậm chí dù thời gian thử thách kéo dài. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ tới!

(Marc Sevin, 50 Từ Khóa Để Hiểu Kinh Thánh)

 

  1. JM. Hà Ngọc Phú CSsR