TH online 08: Quy điển Thánh Kinh

Thần học online:

– Canon (Latin), kavwv (Hylạp), qâneh (Hípri): cây sậy, chiếc que -> thước đo -> quy luật -> điều khoản Giáo Luật, Lễ Quy phụng vụ -> quy luật đức tin – quy luật chân lý – quy luật đời sống Kitô hữu (Thế kỷ II scn, các giáo phụ) -> Quy điển Thánh Kinh

– Quy điển Thánh Kinh là toàn thể Các Sách Thánh làm nên Bộ Thánh Kinh, là danh mục Các Sách được linh hứng. Các Sách Thánh hàm chứa mặc khải siêu nhiên, là luật về đức tin và đời sống cho các tín hữu. Vì thế, Các Sách Thánh được Hội Thánh ghi vào danh mục riêng, gọi là quy điển Thánh Kinh.

DBGzQYtabU8