TH online 09: Khoa học, lịch sử và triết học với Thánh Kinh

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn
 Bài 9: Đóng góp của khoa học, lịch sử và triết học
cho việc giải thích Thánh Kinh

– Các bản văn Kinh Thánh là công trình của các tác giả nhân loại. Các ngài đã dùng khả năng riêng và những phương tiện mà thời đại và bối cảnh xã hội các ngài đặt ở tầm tay các ngài mà diễn tả. Cách chú giải Công Giáo tự do sử dụng các phương pháp và các tiếp cận  khoa học cho phép nắm bắt tốt hơn ý nghĩa của các bản văn trong bối cảnh văn chương, văn hóa – xã hội, tôn giáo và lịch sử của chúng (III.a).

– Cách chú giải Công Giáo phải được vận dụng sao cho có tính phê bình và khách quan tối đa.

– Khoa chú giải Công Giáo góp phần tích cực vào việc phát triển các phương pháp mới và vào sự tiến bộ của công việc nghiên cứu (III.a). Trong công việc này, các học giả Công Giáo cộng tác với các học giả không phải là Công Giáo (III.C.a).

ihCADZl9a8s