TH online 22: Tin Mừng theo thánh Máccô

 Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn

Bài 22:  Tin Mừng theo thánh Máccô

– Tác giả

 Thánh Máccô được xem là tác giả Tin Mừng theo thánh Máccô. Thánh Máccô giúp thánh Phêrô trong việc giảng dạy và ghi chép thành sách (1Pr 5,13; Cv 12,12). Thánh Máccô cũng theo 2 thánh Phaolô và Banaba (Cv 12,25; 13,5).

Thánh Máccô cộng tác với thánh Phaolô (Cl 4,10; Plm 24; 2Tm 4,11).

– Độc giả

Tin Mừng Máccô viết cho các Kitô hữu không phải gốc Do thái giáo và sống ở ngoài Paléttina.

– Thời gian và nơi biên soạn

Thánh Máccô viết Tin Mừng tại Rôma (dùng tiếng Latin), có thể trước năm 70.

– Nội dung

Dọn đường cho sứ vụ của Đức Giêsu (1,1-13), Mầu nhiệm Đấng Mêsia (1,14-8,30), Mầu nhiệm Con Người (8,31-16,8), phụ trương (16,9-20).

cysETXOd8Cs