TH online 31: Những tên gọi khác của BTTT

Thần học online:

Bí tích Thánh Thể

Thánh Thể là bí tích cứu độ được Đức Kitô hoàn tất trên thập giá, đồng thời cũng là hy tế tạ ơn và ca ngợi công trình của Đấng Sáng Tạo. Trong hy tế Thánh Thể, Đức Kitô dâng toàn thể công trình sáng tạo được Thiên Chúa yêu thương lên trước nhan Chúa Cha qua cái chết và sự phục sinh của mình. Nhờ Người, Hội thánh có thể dâng hy tế tạ ơn và ca ngợi vì tất cả những điều chân thiện mỹ Thiên Chúa đã làm cho vũ trụ và con người.[1]

Bí tích Thánh Thể là lời chúc tụng chính Hội thánh dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng tri ân vì mọi điều thiện hảo Thiên Chúa đã thực hiện qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Bí tích Thánh Thể trước hết là “hy tế tạ ơn.”[2]

Bí tích Thánh Thể còn là hy tế ca ngợi, nhờ đó Hội thánh dâng lên lời ca ngợi vinh quang Thiên Chúa nhân danh toàn thể thọ sinh. Hy tế ca ngợi này chỉ có thể thực hiện cách trọn hảo nhờ Đức Kitô: Người hiệp nhất mọi tín hữu với Người, với lời ca ngợi và chuyển cầu của Người; đến nỗi hy tế ca ngợi Chúa Cha phải được dâng lên chính nhờ Người, với Người để được chấp nhận trong Người.[3]

Vì thế chúng ta mới có thể hiểu được lời kinh tạ ơn, cao điểm nhất của Thánh lễ: “Chính nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi vinh quang và vinh dự đều thuộc về Chúa là Cha Toàn Năng đến muôn thuở muôn đời.” (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 261-262)

 


[1] Xc. GLHTCG số 1359.

[2] Ibid., số 1360.

[3] Xc. GLHTCG số 1361.