Thần học Đời Tu 20: Ba lời khuyên Phúc Âm với đời sống thánh hiến

Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 20: Ba lời khuyên Phúc Âm với đời sống thánh hiến

Tất cả các Kitô hữu khi lãnh bí tích Rửa tội đều được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngoài sự thánh hiến phổ quát ấy, còn có sự thánh hiến riêng biệt như việc khấn dòng hay bí tích Truyền chức thánh. Riêng với những ai sống đời thánh hiến, việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm cấu tạo nên bản chất cuộc đời của họ: Bước theo Đức Kitô với ba lời khuyên Phúc Âm như là luật tối thượng cho suốt cuộc đời dấn thân phục vụ Người. Các văn kiện Toà thánh quen dùng thuật ngữ “ba lời khuyên Phúc Âm” – vâng lời, khiết tịnh, và khó nghèo – để xác định bản chất tu trì Kitô giáo. 

Thế nhưng, tại sao các tu sĩ lại phải khấn ba lời khuyên Phúc Âm? Các Giới răn của Chúa và lời khuyên Phúc Âm có giống nhau không? Đâu là nền tảng Thánh kinh? Và đâu là ý nghĩa Thần học của ba lời khuyên đó? 

kkEAu6rWnFY