Hạnh tích 38 thánh tử đạo Gia đình Đaminh Việt Nam

Hạnh tích 38 Thánh Tử Đạo Việt Nam
thuộc Gia đình Đa Minh

Trong danh sách 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, có 38 vị thuộc Gia đình Đaminh, gồm:

6 Giám mục Tây Ban Nha OP
16 Linh mục Đaminh OP (gồm 5 Tây Ban Nha, 11 Việt Nam)
3 Linh mục Huynh đoàn (TOP, 1 Pháp, 2 Việt)
6 Thày giảng Huynh đoàn (TG, TOP)
7 Giáo dân TOP

Chân dung 38 Tử đạo ĐMVN (Họa sĩ Lê Hiếu OP)

 1. Thánh Ignatio Delgado Y, OP, Gm, TBN
 1. Thánh Đaminh Henares Minh, OP, Gm, TBN
 1. Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An, OP, Gm, TBN
 1. Thánh Giuse Garcia Sampedro Xuyên, OP, Gm, TBN
 1. Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm OP, Gm, TBN
 1. Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh OP, Gm, TBN
 1. Thánh Phanxicô Federic Tế, OP, Lm, TBN
 1. Thánh Matthêu Alonso Liciniana Đậu, OP, Lm, TBN

09 Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, OP, Lm

10 Thánh Giaxintô Castañeda Gia, OP, Lm, TBN

 1. Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, OP, Lm
 1. Thánh Giuse Fernandez Hiền, OP, Lm, TBN
 1. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, OP, Lm
 1. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự , OP, Lm
 1. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, OP, Lm
 1. Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, OP, Lm
 1. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, OP, Lm
 1. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, OP, Lm
 1. Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch, OP, Lm
 1. Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, OP, Lm
 1. Thánh Giuse Trần Văn Tuân, OP, Lm
 1. Thánh Phêrô Almato Bình, OP, Lm, TBN
 1. Thánh Augustinô Shoeffler Đông, MEP, Lm, TOP
 1. Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm, Lm, TOP
 1. Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, Lm, TOP
 1. Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, TG, TOP
 1. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, TG, TOP
 1. Thánh Phanxicô X, Hà Trọng Mậu, TG, TOP
 1. Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, TG, TOP
 1. Thánh Tôma Đào Đình Toán, TG, TOP
 1. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, TG, TOP
 1. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, TOP
 1. Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, TOP
 1. Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, TOP
 1. Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, TOP
 1. Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, TOP

37&38. Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, TOP, Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, TOP

tdvn_op.jpg

Tranh Nữ Vương các thánh tử đạo.
(Gồm 59 vị thuộc khu vực Dòng Đaminh, 1 vị Thừa sai Paris)