Ý cầu nguyện hằng ngày cho Gia Đình Đa Minh

 

 “Chúng tôi khuyên nhủ rằng, mỗi ngày, các thành viên trong Gia Đình Đa Minh dâng một ý chỉ thêm vào các Kinh Nguyện trong ngày để cầu cho Dòng và Gia Đình Đa Minh”.

(TH. Biên Hòa 2019, số 448)

Phụng vụ Tỉnh Dòng

 

DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT

Trụ sở Trung ương

 

Rôma, ngày 22 tháng 12 năm 2019

Kỷ niệm ngày thành lập Dòng

Prot. 50/19/763 Biên Hòa 2019

 

Kính gởi : Anh chị em trong Gia Đình Đa Minh

“Lạy Cha, xin cho họ nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.

(Ga 17,21).

Anh chị em thân mến,

Ở giữa những lời cầu nguyện của chúng ta, bao giờ cũng có những người chúng ta yêu quý. Và hẳn là chúng ta rất xúc động khi nghe Đức Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta hiện diện ngay giữa lời cầu nguyện của Người dâng lên Chúa Cha. Được Thánh Thần soi dẫn, chúng ta học được từ nơi Đức Giêsu phải cầu nguyện thế nào và cầu nguyện cho ai.

Cha Thánh Đa Minh đã đoan chắc với chúng ta rằng “Người ra đi thì hữu ích cho chúng ta hơn khi còn tại thế. Người xác tín rằng vòng hoa công chính một khi được trao cho người, chắc chắn sẽ gia tăng hiệu lực cho những lời người cầu xin vì được ăn rễ sâu trong quyền năng của Thiên Chúa” (Libellus 93).

Chính trong tinh thần ấy mà Tổng hội Biên Hòa 2019 đã mời gọi “tất cả các thành viên của Gia Đình Đa Minh thêm vào trong các Kinh Nguyện hằng ngày của mình một ý chỉ cho toàn thể Dòng và cho Gia Đình Đa Minh” (TH. Biên Hòa 2019, số 448).

Vậy, chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em lịch cầu nguyện đính kèm ở đây, để mỗi ngày, tất cả chúng ta hiệp thông trong một ý chỉ cầu nguyện. Lịch cầu nguyện này cũng bao gồm một gợi ý để ý chỉ cầu nguyện trong ngày được thêm vào phần lời cầu của giờ Kinh Chiều.

Thưa anh chị em,

Cách thức chúng ta cầu nguyện cũng là cách chúng ta sống và tin. Ước mong rằng, chúng ta sẽ tăng tiến hơn trong sự hiệp thông của Gia Đinh Đa Minh khi chúng ta nhớ đến nhau trước Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Lời xướng đáp trong Kinh Chiều II phần Các Thánh Mục tử nhắc nhở chúng ta biết thế nào là một người anh em tốt, một người chị em tốt: “Đây là người đã sống hết tình với anh chị em, và cầu nguyện nhiều cho họ”.

Điều đó là thật nơi thánh Đa Minh, và cũng phải nên thật nơi các anh chị em của người.

Thân ái trong Thánh Phụ Đa Minh,

Lưu ý áp dụng :   Theo danh mục cầu nguyện

  • Mỗi ngày trong tháng có một ý chỉ cho một Tỉnh/Phụ Tỉnh hay Cộng đoàn anh chị em của Dòng hoặc cho thành viên Gia Đình Đa Minh.
  • Riêng ngày mồng 01 trong các tháng lẻ cầu nguyện cho vị Tổng Quyền.
  • Xin đọc các ý cầu nguyện này theo từng ngày của tháng trong Giờ Kinh Chiều (trước lời cầu cầu cho các tín hữu đã qua đời).
  • Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn có thể (tùy ý) thêm lời đáp : – Xin Chúa nhận lời chúng con.
  • hoặc giữ thinh lặng trong giây lát trước khi chủ sự xướng Kinh Lạy Cha và đọc lời nguyện kết thúc.

 Về cách phiên âm tên riêng :

  • Vì bản văn được đề nghị cho tất cả Gia Đình Đa Minh, nên chúng tôi đã chọn cách phiên âm theo cách của Nhóm CGKPV để mọi người đều có thể đọc được.

 

I.-  Ý cầu nguyện trong : tháng Giêng, tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy, tháng Chín và tháng Mười Một.

Ngày Ý CẦU NGUYỆN (các tháng lẻ)
01 Cầu cho cha Giê-ra-đô Ti-mô-nê, Tổng quyền Dòng.

Xin Chúa ban cho cha ơn khôn ngoan can đảm; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

02 Tỉnh dòng Tây Ban Nha : tại Tây Ban Nha, Ghi-nê Ê-qua-to-ri-a, Cộng Hòa Đô-mi-ni-ca, Cu-ba, Pa-ra-guay và A-hen-ti-na.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Tây Ban Nha và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Tây Ban Nha, Ghi-nê Ê-qua-to-ri-a, Cộng Hòa Đô-mi-ni-ca, Cu-ba, Pa-ra-guay và A-hen-ti-na.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

03 Tỉnh dòng Tulu-dơ : Miền Nam nước Pháp, Đảo Rê-uy-ni-ông và Hai-ti.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Tu-lu-dơ và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Nam nước Pháp, Đảo Rê-uy-ni-ông và Hai-ti.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

04 Tỉnh dòng Pháp : Miền Bắc nước Pháp, Scan-đi-na-vi, vùng Ban-tích, Châu Phi Ê-qua-to-ri-a và Thế giới Ả rập.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Pháp và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Bắc nước Pháp, Scan-đi-na-vi, vùng Ban-tích, Ê-qua-to-ri-a và Thế giới Ả rập.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

05 Tỉnh dòng thánh Đa Minh tại Ý : Miền Bắc Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Đa Minh và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Bắc Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

06 Tỉnh dòng Roma tước hiệu thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na : Miền Trung nước Ý.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Rô-ma tước hiệu thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền trung nước Ý.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

07 Tỉnh dòng thánh Tô-ma A-qui-nô, tại Ý : Miền Nam nước Ý và Hy lạp.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Tô-ma A-qui-nô và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Nam nước Ý và Hy lạp.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

08 Tỉnh dòng Têu-tô-ni-a Bắc Đức : Miền Bắc Đức và Hung-ga-ry.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Têu-tô-ni-a và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Bắc Đức và Hung-ga-ry.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

09 Tỉnh dòng Anh quốc : tại Anh quốc, Grê-na-đa và Gia-mai-ca.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Anh Quốc và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Anh, Grê-na-đa và Gia-mai-ca. Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

10 Tỉnh dòng Ba lan : tại Ba lan, U-crai-na, Bê-la-rút và Nga.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Ba-lan và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Ba lan, U-crai-na, Bê-la-rút và Nga.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

11 Tỉnh dòng Bô-hê-mi-a : Cộng hòa Séc.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Bô-hê-mi-a và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Cộng hòa Séc.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

12 Tỉnh dòng Croa-ti-a Truyền Tin : tại Croa-ti-a, Mông-tê-nê-grô, Bos-ni-a và Slô-vê-ni-a

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Croa-ti-a Truyền Tin và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Croa-ti-a, Mông-tê-nê-grô, Bos-ni-a và Slô-vê-ni-a.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

13 Tỉnh dòng Bồ Đào Nha : tại Bồ Đào Nha và Ăng-gô-la.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Bồ Đào Nha và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Bồ Đào Nha và Ăn-gô-la.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

14 Tỉnh dòng Hà Lan.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Hà Lan và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Hà Lan.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

15 Tỉnh dòng Ai-len : tại Ai-len, I-ran, Tri-ni-đát và Tô-ba-gô.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Ai-len và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Ai-len, I-ran, Tri-ni-đát và Tô-ba-gô.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

16 Tỉnh dòng thánh Gia-cô-bê Mê-xi-cô.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Gia-cô-bê Mê-xi-cô và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Mê-xi-cô.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

17 Tỉnh dòng thánh Gioan Tẩy Giả Pê-ru.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Gioan Tẩy Giả Pê-ru và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Pê-ru.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

18 Tỉnh dòng thánh Lu-y Bê-tran Cô-lôm-bi-a: tại Cô-lôm-bi-a và Por-tô Ri-cô.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Lu-y Bê-tran Cô-lôm-bi-a và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Cô-lôm-bi-a và Por-tô Ri-cô.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

19 Phụ tỉnh thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na tại Ê-cua-đo.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Phụ tỉnh thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na Ê-cua-đo và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Ê-cua-đo.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

20 Tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi : tại Tây Ban Nha, Triều Tiên, My-an-ma, Hàn quốc, Xinh-ga-po, Hồng-kông, Ma-cao, Đài Loan, Đông Ti-mo, Nhật Bản và Vê-nê-zu-ê-la.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Tây Ban Nha, Triều Tiên, My-an-ma, Hàn Quốc, Xinh-ga-po, Hồng-kông, Ma-cao, Đài Loan, Đông Ti-mo, Nhật Bản và Vê-nê-zu-ê-la.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

21 Tỉnh dòng thánh Tô-ma A-qui-nô ở Bỉ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Tô-ma A-qui-nô và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Bỉ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

22 Tỉnh dòng thánh Au-gút-ti-nô tại A-hen-ti-na : tại A-hen-ti-na và Chi-lê.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Au-gút-ti-nô tại A-hen-ti-na và tất cả Gia Đình Đa Minh tại A-hen-ti-na và Chi-lê.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

23 Tỉnh dòng thánh Giuse Hoa Kỳ : tại Hoa Kỳ, Kê-ni-a và Tan-da-ni-a.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Giuse Hoa Kỳ và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Hoa Kỳ, Kê-ni-a và Tan-da-ni-a.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

24 Tỉnh dòng thánh Piô V : tại Mal-ta và Al-ba-ni.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Piô V và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Mal-ta và Al-ba-ni.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

25 Tỉnh dòng thánh Đa Minh tại Ca-na-đa : tại Ca-na-đa, Nhật Bản, Ru-an-đa và Bu-run-đi.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Đa Minh Ca-na-đa và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Ca-na-đa; Nhật Bản, Ru-an-đa và Bu-run-đi.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

26 Tỉnh dòng Thánh Danh, Hoa Kỳ : Miền Đông Hoa Kỳ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Thánh Danh và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Đông Hoa Kỳ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

27 Tỉnh dòng Đức quốc : Tại Đức và Áo.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Đức quốc và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Đức và Áo.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

28 Tỉnh dòng thánh Al-bê-tô Cả, Hoa Kỳ : Miền trung Hoa Kỳ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Al-bê-tô Cả và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền trung Hoa Kỳ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

29 Tỉnh dòng Đức Mẹ lên trời, Úc : tại Úc, Niu-di-lân, Đảo Sa-lô-môn và Pa-pu-a Tân Ghi-nê.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ lên trời tại Úc và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Úc, Niu-di-lân, Đảo Sa-lô-môn và Pa-pu-a Tân Ghi-nê.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

30 Tỉnh dòng thánh Ba-tô-lô-mê-ô Đờ Lát Ca-xát, Bra-sil.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Ba-tô-lô-mê-ô đờ Lát Ca-xát và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Bra-sil.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

31 Xin đón nhận vào nước Chúa tất cả các anh chị em trong Gia Đình Đa Minh đã qua đời; – và chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

 

II.-  Ý cầu nguyện trong : tháng Hai, tháng Tư, tháng Sáu, tháng Tám, tháng Mười và tháng Mười Hai.

Ngày Ý CẦU NGUYỆN (các tháng chẵn)
01 Tỉnh dòng Truyền Tin Thụy sĩ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Truyền Tin Thụy sĩ và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Thụy sĩ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

02 Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : tại Việt Nam, Thái Lan, Lào, Ca-na-đa và Hoa Kỳ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Việt Nam, Thái Lan, Lào, Ca-na-đa và Hoa Kỳ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

03 Tỉnh dòng Phi-lip-pin : tại Phi-lip-pin, Sri Lan-ca và In-đô-nê-si-a.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Phi-lip-pin và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Phi-lip-pin, Sri Lan-ca và In-đô-nê-si-a.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

04 Tỉnh dòng thánh Mác-ti-nô Pô-rét Hoa Kỳ : Miền Nam Hoa Kỳ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Mác-tinô Pô-rét và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Nam Hoa Kỳ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

05 Phụ tỉnh « những người con của Đức Maria » tại Pa-kis-tan.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Phụ tỉnh « những người con của Đức Maria » Pa-kis-tan và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Pa-kis-tan.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

06 Tỉnh dòng thánh « Vinh-sơn Phê-ri-ê » Trung Mỹ : tại Trung Mỹ, Goa-tê-ma-la, Hon-đu-rát, Sal-va-đo, Ni-ca-ra-goa, Pa-na-ma và Cốt-ta Ri-ca.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh « Vinh-sơn Phê-ri-ê » Trung Mỹ và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Trung Mỹ, Goa-tê-ma-la, Hon-đu-rát, Sal-va-đo, Ni-ca-ra-goa, Pa-na-ma và Cốt-ta Ri-ca.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

07 Tỉnh dòng thánh Giu-se Thợ Ni-giê-ri-a : tại Ni-giê-ri-a, Gha-na và Dăm-bi-a.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng thánh Giu-se Thợ Ni-giê-ri-a và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Ni-giê-ri-a, Gha-na và Dăm-bi-a.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

08 Tỉnh dòng Ấn Độ.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Ấn Độ và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Ấn Độ.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

09 Phụ tỉnh thánh Piô V tại Cộng hòa dân chủ Công-gô.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Phụ tỉnh thánh Piô V và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Công-gô.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

10 Phụ tỉnh Nam Châu Phi : tại Nam Châu Phi, Dim-ba-bu-ê và Ma-la-gui.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Phụ tỉnh Nam Châu Phi và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Miền Nam Châu Phi; Dim-ba-bu-ê và Ma-la-gui.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

11 Phụ tỉnh « Nữ Vương Trung Hoa » tại Đài Loan.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Phụ tỉnh “Nữ Vương Trung Hoa” và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Đài Loan.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

12 Tỉnh dòng Slô-va-ki-a.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Slô-va-ki-a và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Slô-va-ki-a.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

13 Tỉnh dòng Miền Đông Châu Phi : tại Bê-nanh, Cốt-Đi-Voa, Sê-nê-gal, Bua-ki-na Fa-sô.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Tỉnh dòng Miền Đông Châu phi và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Bê-nanh, Cốt-Đi-Voa, Sê-nê-gal, Bua-ki-na Fa-sô.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

14 Phụ tỉnh Bô-li-vi-a.

Xin Chúa chúc lành cho các anh em thuộc Phụ tỉnh Bô-li-vi-a và tất cả Gia Đình Đa Minh tại Bô-li-vi-a.

Xin cho các anh chị em này luôn trung thành trong ơn gọi rao giảng Lời Chúa ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

Xin nâng đỡ (các anh chị em)……….. để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra ; – Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.
15 Các cộng đoàn trực thuộc Tổng Quyền.

Xin nâng đỡ các anh chị em trong “Các cộng đoàn trực thuộc Tổng Quyền”, để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

16 Các nữ đan sĩ của Dòng.

Xin nâng đỡ các nữ đan sĩ của Dòng; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

17 Các giáo dân Đa Minh.

Xin nâng đỡ các anh chị em giáo dân Đa Minh; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

18 Các Hội Dòng nữ Đa Minh.

Xin nâng đỡ các nữ Đa Minh; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

19 Các thành viên của Huynh đoàn linh mục.

Xin nâng đỡ các thành viên của Huynh đoàn linh mục; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

20 Các thành viên của các Hiệp hội tại thế Đa Minh.

Xin nâng đỡ các thành viên của các Hiệp hội tại thế Đa Minh; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

21 Các thành viên Giới Trẻ Đa Minh.

Xin nâng đỡ các Giới Trẻ Đa Minh; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

22 Các tập sinh trong Dòng.

Xin nâng đỡ Các tập sinh trong Dòng; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

23 Các thành viên trong Gia đình Đa Minh tại các vùng/miền bị ảnh hưởng bởi bạo lực và bất công.

Xin nâng đỡ các anh chị em trong Gia đình Đa Minh tại các vùng/miền bị ảnh hưởng bởi bạo lực và bất công; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra ;

xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

24 Cho những ai đang làm việc trong các Viện Khoa học của Dòng.

Xin nâng đỡ những ai đang làm việc trong các Viện Khoa học của Dòng;  để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

25 Cho những ai đang chịu trách nhiệm về đào tạo ơn gọi Đa Minh cho Dòng.

Xin nâng đỡ những ai đang chịu trách nhiệm về đào tạo ơn gọi Đa Minh cho Dòng; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

26 Cho các anh chị em đang thực hiện sứ vụ hòa giải đã được trao cho họ.

Xin nâng đỡ các anh chị em đang thực hiện sứ vụ hòa giải đã được trao cho họ; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

27 Cho các anh chị em đau yếu và hưu trí trong Gia Đình Đa Minh.

Xin nâng đỡ các anh chị em đau yếu và hưu trí trong Gia Đình Đa Minh; để họ theo Đức Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã đề ra.

Xin cho họ luôn trung thành với ơn gọi của họ; – và xin chúc lành cho Dòng chúng con có nhiều ơn gọi mới.

28 Xin hãy chiếu sáng và giúp các anh chị em của chúng con đang gặp những khó khăn trong hành trình ơn gọi của họ.

Xin ban cho họ ánh sáng của Chúa và cũng xin giúp chúng con biết nâng đỡ nhau trong ơn gọi của chúng con ; – và chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

29 Xin hãy chúc lành cho những ân nhân thân nhân của Dòng.

Xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa và ban thưởng cho họ xứng việc họ làm ; – và chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

30 Xin chúc lành cho những lao công và thiện nguyện viên đang phục vụ Dòng chúng con.  

Xin đổ tràn ân sủng của Chúa và thưởng công cho họ xứng việc họ làm ; -và chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

31 Xin đón nhận vào nước Chúa các anh chị em trong Gia Đình Đa Minh đã qua đời ;- và chúc lành cho Dòng chúng con có những ơn gọi mới.

Tải tập tin về máy

One comment

  1. Xin ban quản trị post “Ý cầu nguyện hằng ngày cho Gia Đình Đa Minh” mới nhất hiện nay năm 2022, mà đang áp dụng, để tiện theo dõi, và có thêm tài liệu học hỏi. Cám ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *