LỜI CHÚA

Ngày 12.11: Ai biết ơn ai?

flower21Như vậy ai là Ông Chủ và ai là tôi tớ? Và như thế ai phải biết ơn ai? Người đầy tớ không những nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chủ mà còn cách riêng được chọn để được hầu cận Chủ.

Đọc thêm

Ngày 11.11: Dám tin vào Chúa

flower21Nhớ rằng đức tin không phải là một sự vật, một mớ giáo lý, một số điều phải tin và phải giữ, nhưng trên hết đức tin là mối quan hệ giữa ta với Chúa.

Đọc thêm

Ngày 09.11: Nhà thờ là nhà cầu nguyện

flower21Nhìn nhận địa vị ưu việt của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình là dành cho Ngài một đền thờ bất khả xâm phạm để Ngài hiện diện và được tôn thờ cách ưu tiên, xứng đáng địa vị của một vị Thiên Chúa.

Đọc thêm

Ngày 07.11: Đi tìm chiên lạc

flower21Giáo Hội khắp nơi đang phát động công cuộc Tân Phúc Âm hoá để nối tiếp bước chân đi tìm chiên lạc của Chúa, để đến với những tín hữu đang xa lìa Hội Thánh, và cả những người chưa nhận biết Chúa

Đọc thêm

Ngày 04.11:Quan tâm người nghèo

flower21Cảnh nghèo hôm nay đa dạng, không chỉ nghèo vật chất mà còn nghèo tinh thần, cả nghèo về sự nhận biết Chúa. Để nên giống Chúa, những hạng người nghèo này phải có vị trí nào trong mối quan tâm của bạn?

Đọc thêm