TÂM TÌNH

Người dẫn đường

Người dẫn đường

Đó là những người hiểu rõ tôi với tất cả những ưu lẫn khuyết, thật tâm mong muốn em mình tốt hơn nên đã tận tình chỉ dạy điều gì là đúng, là sai với một tình thương vô vị lợi.

Đọc thêm