Chân dung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố chị Bồ Cầu Trắng trong những giây phút cuối cùng cuộc đời dương thế.