KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH NỮ TU ĐĂNG ĐÀN CỦA HỌC VIỆN DỌN KHẤN TRỌN 2017

ĐỀ TÀI: HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

PHẦN I: CHÀO MỪNG – KHỞI ĐỘNG

https://youtu.be/cvBfGnHsTcQ

PHẦN II: THUYẾT TRÌNH – HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

https://youtu.be/IcNJ-uX67JI

PHẦN III: VŨ KHÚC “TÔI THEO MỘT NGƯỜI”

https://youtu.be/5n7wIbCSngM

Xin nhấn vào đây để xem file hình

Ban truyền thông – http://daminhtamhiep.net