Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (6/8)

Bài 06 : HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ ÐIỀU HÀNH
HUYNH ÐOÀN GIÁO DÂN ÐA MINH

1. Người giáo dân và ơn gọi Dòng Ba
2. Về Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh
3. Tinh thần và Đoàn sủng Đa Minh
4. Các phương tiện sống ơn gọi Đa Minh
5. Việc huấn luyện Giáo dân Đa Minh
6. Hệ thống tổ chức và điều hành
7. Chức năng Vị Linh Hướng
8. Phụ lục : Huynh đoàn trong Giáo xứ

I. HUYNH ÐOÀN

Huynh đoàn là cộng đoàn cơ bản gồm các anh chị em giáo dân Ða Minh ở địa phương, được thành lập hợp pháp theo Giáo Luật và Luật Dòng. Một giáo xứ có thể thành lâp một hay nhiều huynh đoàn (QC 54,59.I).

Ðể thành lập một huynh đoàn, cần có những điều kiện sau đây:

  1. Ðơn xin thành lập ít là của 15 người với sự giới thiệu của cha xứ lên Vị Thường Quyền sở tại và Bề Trên Giám Tỉnh.
  2. Công bố thành lập : Khi được Vị Thường Quyền sở tại và Bề Trên Giám Tỉnh chấp thuận, cha xứ công bố thành lập.
  3. Huynh đoàn được chính thức thành lập từ ngày được công bố. Biên bản công bố thành lập phải có hai nhân chứng.

Ðiều hành Huynh Ðoàn là Ðoàn trưởng và ban Phục Vụ do các đoàn viên đã tuyên hứa trong Huynh đoàn bầu ra. Trường hợp Huynh đoàn mới thành lập, Ban Phục vụ lâm thời sẽ do Bề trên Giám tỉnh hoặc vị thừa ủy của ngài chỉ định (GL 317§2. Qc, số 85). Số thành viên trong ban Phục Vụ tối thiểu là 03 và tối đa là 11 người đảm nhiệm các chức vụ sau:

Ðoàn trưởng, Ðoàn phó, Huấn đức, Thư ký, Thủ quỹ, Tông đồ xã hội, phụ trách giới trẻ (Qc, số 73).

Ðoàn Trưởng và Ban Phục Vụ là hợp pháp khi được bầu theo đúng Luật Sống. Nếu không, sẽ không đủ tư cách pháp lý, việc thâu nhận và tuyên hứa của Ðoàn viên sẽ vô hiệu.

pt_bpv2015a.jpg

II.LIÊN HUYNH

Nhiều huynh đoàn trong một vùng địa dư thường là giáo hạt hợp lại thành một liên huynh (Qc, số 61. I). Ðiều hành liên huynh là Ban Thường Vụ do ban Phục Vụ liên huynh bầu ra. Ban Phục vụ liên huynh gồm các đoàn trưởng huynh đoàn liên hệ. Cơ cấu tổ chức ban Thường Vụ Liên Huynh cũng giống như huynh đoàn.

III. GIÁO PHẬN

Các Liên Huynh trong giáo phận hợp lại thành Huynh Ðoàn Giáo phận. Ðiều hành huynh đoàn giáo phận là ban Thường Vụ do ban Phục vụ giáo phận bầu ra. Cơ cấu tổ chức ban Thường Vụ giáo phận cũng giống như huynh đoàn (Qc, số 66. II).

IV. TỈNH DÒNG

Các huynh đoàn giáo phận hợp lại thành Huynh Ðoàn cấp Tỉnh Dòng. Ðiều hành huynh đoàn tỉnh Dòng là ban Thường Vụ do ban Phục vụ cấp giáo phận bầu ra. Cơ cấu tổ chức ban Thường Vụ Tỉnh cũng giống như cấp cơ sở (Qc, số 66. III)

Nhiệm kỳ các cấp là ba năm (Qc, số 67. II).

V. VỊ LINH HƯỚNG

Mỗi Huynh đoàn và Liên huynh đều có vị Linh hướng. Huynh đoàn thỉnh nguyện Cha xứ làm Linh hướng, Liên huynh thỉnh nguyện cha Quản hạt làm Linh hướng (Qc, số 84).

VI. VỊ ÐẶC TRÁCH

Tỉnh Dòng có vị Ðặc trách Tỉnh do Tỉnh hội Tỉnh Dòng bổ nhiệm. Mỗi Giáo phận có một vị Ðặc Trách do cha Giám tỉnh bổ nhiệm [sau khi tham khảo ý kiến vị Ðặc trách Tỉnh và của Huynh đoàn Giáo phận] (Qc, số 87).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *