Hát về Cha Đa Minh 01 : Kìa nhìn xem cha thánh Đa Minh

Kìa nhìn xem cha thánh Đa Minh 

Tác giả : Soeur Sourire
Lời Việt : Lm Đa Minh Chu Quang Đương OP

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

 

 

ct_tre2015a.jpg