Hát về Cha Đa Minh 02 : Thánh Đa Minh và chiếc bị

Thánh Đa Minh và chiếc bị 

Tác giả : Lm Phạm Quang OP.

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

ct_tre2015c.jpg