Hát về Cha Đa Minh 03 : Xin hát về người Cha

Xin hát về người Cha

Tác giả : Lm Đan Trình OP

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

ct_tre2015d.jpg