Hát về Cha Đa Minh 04 : Ôi Niềm Hy Vọng

Ôi Niềm Hy Vọng

Tác giả : Lm Đan Trình OP

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

sg_trai2015b.jpg